การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง

  • หทัยทิพย์ จุทอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
  • วาสนา ยกสกูล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

คำสำคัญ:

โรคพิษสุนัขบ้าสำโรคปัจจัยต้นเหตุ . พฤติกรรมเสื่ยง การป่วย การตาย เหตุการณ์ผิดปกติ และการตอบสนองแผนงานควบคุมโรคปัจจัยต้

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อหาแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เหมาะสมของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา วิธีการศึกษา นำข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561-2562 มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยดูการกระจายการเกิดโรคตามบุคคล  เวลา และสถานที่ จำแนกตาม 5 มิติประกอบด้วย ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง การป่วย การตาย  เหตุการณ์ผิดปกติ และการตอบสนองแผนงานควบคุมโรค ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

                พ.ศ.2561 มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 4 ราย พบสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 174 ตัว มีผู้สัมผัสทั้งหมด  662 คน รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 602 คน ยังมีผู้สัมผัสโรคที่ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 60 คนประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เช่น คิดว่าโรคพิษสุนัขบ้ายังรักษาหาย การล้างแผลด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่หลายๆครั้งและทายาเบตาดีน ไม่ช่วยลดปริมาณเชื้อที่แผล  ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงขาดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลให้ไม่เข้ารับการรักษาภายหลังสัมผัสโรค

               จากการดำเนินงานด้านการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2558 ร่วมกับปัญหาของสุนัขจรจัดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจส่งผลให้มีโอกาสพบผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งปัญหานี้กรมปศุสัตว์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการแก้ไขทำความเข้าใจและปรับปรุงแผนการดำเนินงานส่งผลให้จำนวนการพบโรคพิษสุนัขบ้าในคนลดลง

References

1. กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.36.
2. สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) เว็บไซต์ www.thairabies.net
3. สำนักระบาดวิทยา. รายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2561

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-28