ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติและระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • สุพิศ ขำพงษ์ไผ่ Suphanburi Provincial Public Health Office

คำสำคัญ:

Procurement Supplies Administration, good governance, Performance Efficiency

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการงานพัสดุ การบริหารจัดการพัสดุตามหลัก   ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ  2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  200  ราย  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์          (Chi-Square Test) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficients) กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการจัดการงานพัสดุ ,การบริหารจัดการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของเจ้าหน้าที่พัสดุโดยรวมอยู่ในระดับมาก             (M=4.02,SD=0.459 ; M=4.37, SD=0.504 และ M=4.37, SD=0.513 ตามลำดับ)  2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน  ด้านพัสดุ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (p=0.124, 0.619, 0.097, 0.330, 0.155 ตามลำดับ) และ 3) สภาพการจัดการงานพัสดุ และการบริหารจัดการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม             มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูงและระดับสูง กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของเจ้าหน้าที่พัสดุ (ค่า r=0.718, p<0.01 และ r=0.865, p<0.01 ตามลำดับ) ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงควรจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติงานพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

References

เฉลิมชัย อุทการ. (2562). ปัจจัยของการบริหารงานพัสดุที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของ

นักวิชาการพัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.สารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.12(1), มกราคม-มีนาคม 2562.

ธนภรณ์ พรรณราย. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสงขลา.สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ธนวรรณ ทองคาสุก. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการบริหารงานพัสดุ

ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1.

วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

บุศยา นำเจริญลาภ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความผูกพัน

ต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

เบญญาภา ยาโตปมา. (2558). การบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ของสำนักปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ประสงค์ ตระกูลแสงเงิน. (2550). ประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร และ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.อ.ส.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝ่ายกิจการสาขา 3.)

วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พินิจ เชื้อแพ่ง. (2556). การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.หน้า 8-31 และ

หน้า 64-70 เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 210 ง ราชกิจจานุเษกษา 23 สิงหาคม 2560

รัตนา อาสาทำ. (2562).ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย. (2560). กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง. สมาคมนักบริหาร

พัสดุแห่งประเทศไทย, 40(259) กรุงเทพ: โรงพิมพ์หยี่เฮง.

สำเนา นวรัตน์ธำรง. (2556). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ

อิเลคทรอนิคส์ จากัด. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา.

สุภาภรณ์ ชัยวงษา. (2559).ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุสานักงานอัยการสูงสุด

กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2563). เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย.

อัญชัน ชมชื่นพฤกษา,(ม.ป.ป.).ปัจจัยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 จาก

http://www.mba-campus.ru.ac.th/is/g1r2/%E0%B9%80%E0%

Best, John.(1977).Research in Education. New Jersey:Prentice Hall, Inc.1977

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30