การบูรณาการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวีและความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงที่ทำงานนอกสถานบริการทางเพศ ปี พ.ศ. 2560

ผู้แต่ง

  • Niramon Punsuwan Division of AIDS and STIs
  • Thitipong ํYingyong
  • Supiya Jantaramanee

คำสำคัญ:

ระบบเฝ้าระวัง, ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี, พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี, พนักงานบริการหญิงที่ทำงานนอกสถานบริการ

บทคัดย่อ

โรคเอดส์ยังเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ในประเทศไทยเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงใน 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต การศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มแบบลูกโซ่ การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามและการตรวจตัวอย่างเลือด การประเมินความสัมพันธ์ของตัวแปรใช้สถิติ Chi-square และ Logistic regression ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ Alpha 0.05 ผลการศึกษา พบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง 1,381 คน อายุที่เริ่มขายบริการทางเพศอยู่ระหว่าง 17 - 25 ปี ระยะเวลาของการขายบริการทางเพศเฉลี่ย 3 ปี มีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 2.8 ซิฟิลิส ร้อยละ 2.4 และไวรัสตับ-อักเสบบี ร้อยละ 3.4 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่เพศสัมพันธ์ที่เป็นแฟนคนรักหรือคู่ที่อยู่กินด้วยกันอยู่ในระดับต่ำเพียง ร้อยละ 24.3 การสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบขายบริการที่ไม่เปิดเผยตัวได้ โดยเฉพาะรูปแบบการขายบริการที่ผ่านนายหน้าหรือผ่านทางโทรศัพท์ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่าพนักงานบริการหญิงที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวี

References

ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.(2560). รายงานความก้าวหน้าของประเทศไทยในการยุติปัญหาเอดส์ ปี 2560. (พิมพ์ครั้งที่ 1). บริษัทหกหนึ่งเจ็ด จำกัด สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

สำนักระบาดวิทยา. (2551). การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ ในกลุ่มพนักงานบริการ ปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.

สำนักระบาดวิทยา. (2556). ผลการบูรณาการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวี และความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง ที่ทำงานนอกสถานบริการทางเพศ ในจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง ปี พ.ศ. 2554. (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. (2557). การขายบริการทางเพศของวัยรุ่นไทยบนสื่ออินเทอร์เน็ต. พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 59-72

สหภาพ พูลเกษร, ถนอม นามวงศ์. (2562). ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ในกลุ่มพนักงานบริการหญิงในพื้นที่ 12 จังหวัด ของประเทศไทย พ.ศ.2557. วารสารโรคเอดส์ กรมควบคุมโรค, 31(1), 40-54. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253691/172472

Heckathorn DD. Respondent-driven sampling: A new approach to the study of hidden populations. Social Problems 1997; 44:174-199

Heckathorn DD. Respondent-Driven Sampling II: Deriving Valid Population Estimates from Chain-Referral Samples of Hidden Populations. Social Problems 2002; 49:11-34

C Manopaiboon, D Prybylski, W Subhachaturas, S Tanpradech, O Suksripanich, U Siangphoe, et al. (2016). Unexpectedly high HIV prevalence among female sex workers in Bangkok, Thailand in a respondent-driven sampling survey. Int J STD AIDS. 2013 January; 24(1): 34–38.

Mwumvaneza Mutagoma, Laetitia Nyirazinyoye, Dieudonné Sebuhoro, David J. Riede andJoseph Ntaganira.(2017). Syphilis and HIV prevalence and associated factors to their co-infection, hepatitis B and hepatitis C viruses prevalence among female sex workers in Rwanda. Mutagoma et al. BMC Infectious Diseases (2017) 17:525

Gessessew Bugssa, Berhe Dessalegn, Balem Dimtsu and Yemane Berhane. (2015). Prevalence and Factors Associated with HIV AND Hepatitis B Virus Infections among Females Commercial Sex Workers in MEKELLE, ETHIOPIA: Cross-Sectional Study.IJPSR (2015), Vol. 6, Issue 1: 135-146.

Li Y, Detels R, Lin P, et al. (2010). Prevalence of HIV and STIs and Associated Risk Factors Among Female Sex Workers in Guangdong Province, China. J Acquire Immune Defic Syndr.2010;53: S48–53.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-12