พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 ของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • Pathaweekan Koedsawat -

คำสำคัญ:

บุคลากรด้านสาธารณสุข, พฤติกรรมการป้องกันตนเอง, โรค COVID-19

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 ของบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มประชากร คือ บุคลากรด้านสาธารณสุขทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งหมดรวม จำนวน 137 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 ที่มีค่าความเที่ยงตรงอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.665-0.919 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า

  1. บุคลากรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.13 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 30.65 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 33.58 มีประสบการณ์การทำงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลี่ย 12.63 ปี โดยมีประสบการณ์การทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร้อยละ 63.50 ได้รับการอบรมงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร้อยละ 78.83 และมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 อยู่ในระดับสูง (μ =3.68, σ =0.25)
  2. ปัจจัยนำไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 ส่วนปัจจัยเอื้อ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการป้องกันโรค COVID-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ        ปานกลาง (ρ = 0.311) ด้านการเข้าถึงวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันโรค COVID-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำ (ρ = 0.268) และปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง (ρ = 0.323)

ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านปัจจัยนำปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขมีการปฏิบัติด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2563 a). คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย. วันที่ค้นข้อมูล 29 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/G42_1.pdf

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2563 b). รายงานสถานการณ์ โควิด-19. วันที่ค้นข้อมูล 6 พฤษภาคม 2563, เข้าถึงได้จาก : https://covid19.ddc.moph.go.th/

ไข่มุก ทองเย็น. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา), โรงเรียนเสนาธิการทหารบก.

จังหวัดสุพรรณบุรี. (2563, 3 เมษายน). เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1330/ 2563.

ชมพูนุช สุภาพวานิช, ฮาซามี นาแซ, อัญชลี พงศ์เกษตร, มะการิม ดารามะ, จามรี สอนบุตร และ สมบูรณ์ คชาภรณ์วงศกร. (2563). พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนราธิวาส. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 7(1), 293-305.

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค. (2563). รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วันที่ค้นข้อมูล 7 พฤษภาคม 2563, เข้าถึงได้จาก : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situation-no124-060563nn.pdf

สุรัยยา หมานมานะ, โสภณ เอี่ยมศิริถาวร และสุมนมาลย์ อุทยมกุล. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19). วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 14(2), 1-10.

อริสรา สุขวัจนี. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 7(1), 253-266.

อิศรัฏฐ์ รินไธสง. (2557). สถิติการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

องค์การอนามัยโลก. (2563 a). Coronavirus Disease (COVID-19) Questions and Answers. วันที่ค้นข้อมูล 29 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก : https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19

องค์การอนามัยโลก. (2563 b). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19). วันที่ค้นข้อมูล 6 พฤษภาคม 2563, เข้าถึงได้จาก : https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/2020-05-06-tha-sitrep-73-covid19-th-final.pdf

Best, J, W. (1977). Research in Education. (3rd ed.). Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, Inc.

Euronews. (2020, 6 พฤษภาคม). At least 90,000 healthcare workers infected by COVID-19', says nursing group [เว็บบล็อก]. เข้าถึงได้จาก : https://www.euronews.com/2020/05/06/at-least-90-000-healthcare-workers-infected-by-covid-19-says-nursing-group

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31