Community Health Diagnosis and Problem Solving Using Community Participation in Nang Lae Sub-District, Chiang Rai Province

  • Manuchet Manotham สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  • Patchara Koychusakun
  • Jutamas Muangmool
Keywords: Community health diagnosis, Community health solve problem, Community participation

Abstract

This participatory action research was aimed to health status, diagnosing and solutions of community health problems by using community participation process in Nang Lae sub-district, Chiang Rai province. There were two techniques applied for data collection. Firstly, quantitative data collection method was used to conduct data from 400 people living in the community. Systematic sampling was used to recruit participants, aged 15-90 year olds. The research instrument was a self-administered questionnaire. Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation. Secondly, qualitative data collection method was used to assess community health problems through community forum and focus group discussion. Purposive sampling was used to recruit 20 villagers who voluntarily participated in the study. Research data collection methods were written notes and a tape recorder. Data were analyzed using content analysis techniques. The research revealed in the quantitative data that community health problems were divided into three levels: individual, family and community. There were three problems found at the individual level: chronic illness, health risk behaviors and suffering from stress that causes depression. In addition, there were two problems found at family level: lack of caregivers in family and disturbance from environmental factors. Lastly, a lack of community care system was found at the level of community problem. Furthermore, this research revealed in the qualitative data that the health risk behavior problem was the first priority concerned among villagers. Since all community health problems were related and affects people’s health, the community participation would be one of the suggested ways to solve those problems. Research suggests that the local administrative organization should concern with health problems found in this community by planning health promotional activities, as well as integrating collaboration solutions with other sectors, such as a local health promoting hospital for developing holistic health promotional projects in order to improve the quality of life for the people in the community.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Manuchet Manotham, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

Thailand Citation Index Centre

References

1. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย. รายงานสถิติจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561. เชียงราย; 2562.
2. ชาย โพธิสิตา. การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย: เรา (ไม่) รู้อะไร?. ประชากรและสังคม; 2554.
3. สุขศิริ ประสมสุข. กระบวนการอนามัยชุมชน. ใน: จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. การพยาบาลอนามัยชุมชนแนวคิดหลักการและการปฏิบัติการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุดทองจำกัด; 2554.
4. เดชา ทำดี และ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์. การวินิจฉัยชุมชนและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา. ใน ศิวพร อึ้งวัฒนา และ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ. การพยาบาลชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: ครองช่างพริ้นท์ติ้งจำกัด; 2555.
5. พรศิริ พันธสี. กระบวนการพยาบาล&แบบแผนสุขภาพ: การประยุกต์ใช้ทางคลินิก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: พิมอักษร; 2552.
6. กิตติพงศ์ พลเสน, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, อรนุช ภาชื่น, ณิชชาภัทร ขันสาคร. การระบุและสังเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2559; 11(2): 22-32.
7. ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. การบริหารสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง. [อินเทอร์เน็ต]. 2551 [เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=656
8. Pender NJ. Health Promotion in nursing practice. 2nd Edition, Connecticus: Appleton & Lange; 1987.
9. Yamane T. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Edition, Harper and Row, New York; 1973.
10. กรมสุขภาพจิต. ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นใหม่ ปี 2550. [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก: https://www.dmh.go.th/test/
11. ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี; 2552.
12. ชนินทร์ เจริญกุล. การพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ. นครราชสีมา: โคราชไทยรุ่งเรืองกิจการพิมพ์; 2551.
13. เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ. การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตำบลไชยสถาน. พยาบาลสาร 2555; 39(2): 144-154.
14. สำนักโรคไม่ติดต่อ. ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 6 ตุลาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก: http://thaincd.com/information-statistic/non-communicabledisease-data.php
15. วาทกานต์ ช่อแก้ว. การประกอบอาชีพและการมีรายได้ของชาวชนบทไทย. ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย; 2555.
16. Epstein TS, Jezeph D. Development -There is Another Way: A Rural – Urban Partnership Development Paradigm. World Development 2001; 29(11): 43-54.
17. เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ และปนัดดา ปริยฑฤฆ. กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน: 14 กรณีศึกษาในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2557; 28(1): 1-15.
Published
2020-06-29
How to Cite
1.
Manotham M, Koychusakun P, Muangmool J. Community Health Diagnosis and Problem Solving Using Community Participation in Nang Lae Sub-District, Chiang Rai Province. HCUJOURNAL [Internet]. 2020Jun.29 [cited 2020Aug.13];24(1):107-18. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/220046
Section
Research article