HPV Vaccine : Nursing Role in Health Promotion and Cancers Prevention from HPV

  • สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย Division of Adult and Gerontological Nursing, Faculth of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University
  • พรศิริ พันธสี
Keywords: HPV, vaccination, HPV vaccine, role of the nurse

Abstract

Human papillomavirus (HPV) is the most common infection in sexually transmitted infections. It is a major cause of many cancers in both female and male organs. The cancers caused by HPV infection in women include cervical cancer , vaginal cancer, cancer of the mouth and throat  and anal cancer. In males they include cancer of the penis, cancer of the mouth and throat and anal cancer. Therefore, primary prevention of HPV infection is very important. By avoiding getting HPV, reducing and eliminating the causes or risk factors associated with cancer or enabling the body to resist carcinogens including vaccination against HPV is the primary prevention of effective HPV infection. because it can make a better immunity better than natural HPV infection and is available to both males and females. Nurses have a very important role to play in health promotion and prevention of desease from HPV infection, because of their roles as health assessors, educators, counselors and creators of academic work and systematic knowledge including deep and accurate knowledge about HPV and HPV vaccine to be able to deliver health promotion and disease prevention to the people most effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Joseph DA, Miller JW, Wu X, Chen VW, Morris CR, Goodman MT. Understanding the burden of human papillomavirus-asssociated anal cancers in US. Cancer. 2008;113:892-900
2. Gillison ML, Chaturvedi AK, Lowy DR. HPV prophylactic vaccines and the potential prevention of noncervical cancers in both men and women. Cancer. 2008;113:3036 –46
3. Litton AG, Desmond RA, Gilliland J, Huh WK, Franklin FA. Factors associated with intention to vaccinate a daughter against HPV: A statewide survey in Alabama. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2011;24:166-71
4. Kessels SJM, Marshall HS, Watson M., Braunack-Mayer AJ, Reuzel R, Tooher RL. Factors associated with HPV vaccine uptake in teenage girls: A systematic review. Vaccine. 2012;30:3546–56
5. ทิพย์สุดา เครือยศ, ธนวรรณ สำลีรัตน์. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชพีวีของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Journal of Associated Medical Sciences. 2017;50:176-86.
6. พนิดา จันทโสภีพันธ์, ณัฐวรรณ สุวรรณ, ยุพิน เพียรมงคล, จตุพล ศรีสมบูรณ์. ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของนักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ. วารสารสภาการพยาบาล. 2554;3: 48-63.
7. Saslow D, Castle, PE, Cox, J., Davey, DD, Einstein, MH, Ferris DG. American Cancer Society guideline for human papillomavirus (HPV) vaccine use to prevent cervical cancer and its precursors. CA Cancer J Clin. 2007;57:7–28
8. พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข. HPV: ข้อมูลสำหรับพยาบาล. 2550 [เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2560]. Available from: www.ccne.or.th/file_attach/11Jun200806-AttachFile1213175226.doc
9. Munoz N, Castellsague X, Gonzalez AB, Gissmann L. HPV in the etiology of human cancer. Vaccine. 2006;24:1-10
10. Bouvard V, Baan R, Straif K, Grosse Y, Secretan B, Ghissassi FE , et al,. A review of human carcinogens – part B: Biological agents. Lancet Oncol. 2009;10:321–2
11. จตุพล ศรีสมบูรณ์, ชำนาญ เกียติพีรกุล. มะเร็งนรีเวชวิทยา: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทพิมพ์ดี. 2554.
12. Centers for Disease Control and Prevention. HPV vaccine information for clinicians office of the director: National Center for Immunization and Respiratory Diseases 2016 [accessed date 28 september 2560]. Available from: https://www.cdc.gov/hpv/hcp/need-to-know.pdf
13. เจษฎา โชคดำรงสุข. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2560 [เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2560]; เข้าถึงจาก: https://www.hfocus.org/content/2017/06/14125
14. จิราภรณ์ ครุพานิช. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560]; เข้าถึงจาก: www.tmwa.or.th/new/lib/file/20120730223103_1.pdf
15. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ. HPV Newsletter 8: วัคซีนสี่สายพันธุ์ในผู้ชาย. 2552 [เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2552]; เข้าถึงจาก: www.tgcsthai.com/file/hpv_8_7571.pdf
16. Giuliono AR, Palefsky JM. The efficacy of quadrivalent HPV (types 6/11/16/18) Vaccine in reducing the incidence of HPV infection and HPV-related genital disease in young men. In: behalf of the Male Quadrivalent HPV Vaccine Efficacy Trial Study Group. France; publisher; 2008;Presented at EUROGIN 2008 On 15 Nov 2008 Nice, France
17. Palefsky JM. Human papillomavirus-related disease in men: not just a women’s issue. Adolescent Health. 2010;46:12–9
18. Kim JJ. Targeted human papillomavirus vaccination of men who have sex with men In the USA: A cost-eff ectiveness modelling analysis. Lancet Infect Dis. 2010;10:845–52.
19. Food and Drug Administration USA. Approved human papillomavirus 9-valent vaccine. 2015 [accessed date 26 September 2017]; Available from: www.fda.gov/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproducts/ucm426445.htm
20. Duangwadee S. Research health promotion in the Who South-East Asia Region. In: Proceeding improving life through health promotion nurses making a difference. 31 Jan – 2 Feb 2001, Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai; Thailand. 2001.
21. Janice E. Community health nursing: Health promotion and disease prevention perspectives. Washington: Delmar Publishers. 1999.
22. นิคม มูลเมือง. แนวคิดพื้นฐานด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปฏิรูปสุขภาพ. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560]; เข้าถึงจาก: http://www.libarts.mju.ac.th/libdocument/EBook/013/บทที่1
23. เกียรติพงษ์ อิตุพร. แนวคิดและหลักการพยาบาล: หลักการพยาบาลและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย; 2554.
24. จตุพล ศรีสมบูรณ์. เจตคติของสตรีต่อการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์. เชียงใหม่:ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2551.
25. ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์. หลักการประเมินภาวะสุขภาพ. พิษณุโลก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2552
26. พนิดา จันทโสภีพันธ์, ณัฐวรรณ สุวรรณ, ณัฐวรรณ สุวรรณ, จตุพล ศรีสมบูรณ์. ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของนักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: สภาการพยาบาล; 2554.
27. จรุง เมืองชนะ, สมฤดี จันทร์ฉวี. วัคซีน: การวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. นนทบุรี: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2555.
28. สถาบันวิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย. โรคมะเร็งทวารหนัก:มหันตภัยมืดของกลุ่มชายรักชาย. 2553 [เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2553]. เข้าถึงจาก: www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/18174
29. ชฎาภรณ์ ชำฆ้อ. เทคนิคการให้คำปรึกษา. 2552 [เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560]. เข้าถึงจาก: https://www.gotoknow.org/posts/231147
30. จันทนี แต้ไพสิฐพงษ์, ณัฐวุฒิ กันตถาวร. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ ต่อระดับความรู้และทัศนคติในสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติ. กรุงเทพมหานคร: สภาการพยาบาล; 2556.
31. ทวิภัค หาญคำภา, รัตน์ศิริ ทาโต. ปัจจัยทำนายการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV ในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: วารสารเกื้อการุณย์. 2557.
Published
2019-06-26
How to Cite
1.
เครือพิมายส, พันธสีพ. HPV Vaccine : Nursing Role in Health Promotion and Cancers Prevention from HPV. HCUJOURNAL [nternet]. 2019Jun.26 [cited 2021Dec.8];23(1):132-45. vailable from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/189753
Section
Academic article