Elderly Care in the Health Service System from Perspectives of Elders and Families

  • นงลักษณ์ พรหมติงการ Faculty of Nursing, Boromarajonani College of Nursing
  • สุชาติ เครื่องชัย
  • สุดาวัลย์ สายสืบ
  • อภิรดี คำเงิน
  • จุฑาทิพย์ เดชเดชะ
Keywords: perspective, elderly, family, health system

Abstract

This objective of descriptive research was to study the elderly care in the health service system from the perspectives of elders and families of Lampang, during March to August 2018. The participants were selected by purposive sampling which consisted of 800 elders and families.   The instrument was a questionnaire consisting of 2 parts 1) personal data of the sample and 2) views of the elderly and their families on the care of the elderly in the health care service system. The research questionnaire was developed by the researcher who reviewed literature related to the elderly health care service system. The content validity index of questionnaire was 1.00. The data was analyzed using descriptive statistics.

The research found that the elderly's perspective on the elderly health care service system was at a high level ( = 3.98, S.D. = 0.67) and the highest was positive attitude to elderly ( = 4.26, S.D. = 0.65). Moreover, the family’s view about the elderly health care service system was at a high level           ( = 4.08, S.D. = 0.87) and positive attitude towards elderly was the most popular also ( = 4.33, S.D. = 0.61).

The results can help nurses and public health officers by giving a basis for developing a better health care services and quality of nursing. Furthermore, It can be used in public policy and to humanize care that is suitable for the elders and families.

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization. World Health Statistics 2011 [Internet]. 2011 [cited 2018 Feb 4]. Available from: https://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf
2. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์. มองไปข้างหน้าเมื่อกรุงเทพมหานครมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน. [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 18 ส.ค. 2561]. เข้าถึงจาก: https://asean.bangkok.go.th/asean/images/
3. วิไลวรรณ ทองเจริญ. ศาสตร์และศิลป์ในการพยาบาลผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.
4. Long GT, Pfau WD. Ageing, poverty and the role of a social pension in Vietnam. Development and Change. 2009;40:333-60.
5. Saito E, Sagawa Y, Kanagawa K. Social support as a predictor of health status among older adults living alone in Japan. Nursing & Health Sciences. 2005;7:29-36.
6. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2654 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1). กรุงเทพมหานคร: เทพเพ็ญวาณิชย์; 2553.
7. Shen S, Li F, Tanui JK. Quality of life and old age social welfare system for the rural elderly in China. Ageing International. 2012;37:285-29.
8. Lee PL, Lan W, Yen TW. Aging successfully: A four-factor model. Educational Gerontology. 2011;37:210-27.
9. Ponce MSH, Lezaeta CB, Lorca MBF. Predictors of quality of life in old age: A multivariate study in Chile. Journal of Population Ageing. 2011;4:121-39.
10. กิตติกร นิลมานัต, รัดใจ เวชประสิทธิ์. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2559.
11. อัญชลี ชุ่มบัวทอง, วิจิตร ชะโลปถัมภ์, พิชญา ทองอยู่เย็น, ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์, กันตภณ ธรรมวัฒนา, บังอร ฉางทรัพย, และคณะ. คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2558;24:833-43.
12. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์. การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์; 2552.
13. Roach MS. Caring from the heart: the convergence of caring and spirituality. Place: Paulist Press; 1997.
14. อังคณา วังทอง, อนุชิต วังทอง, ต่วนฮานาณี วัดเส็น, วันดี สุทธรังษี. มุมมองผู้รับบริการต่อการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในพื้นที่ต่างวัฒนธรรม บริบทอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2556;35-44.
15. ศิริรัตน์ ปานอุทัย. การพยาบาลผู้สูงอายุ 2. เชียงใหม่: สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส; 2560.
16. Krejcie RV, Morgan DW. Table for determining sample size from a given population. Educational and Psychological Measurement. 1970;30:607-10.
17. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและสังคม สำหรับผู้สูงอายุ.[อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 7 พ.ค. 2562]. เข้าถึงจาก: https://thaitgri.org/?p=36662
18. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, วรณัน วิทยาพิภพสกุล, วริศา พานิชเกรียงไกร, วลัยพร พัชรนฤมล, แอนน์มิลส์. การพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทย: รากฐานสำคัญของการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. วารสาร The Lancet. 2561;1-21.
19. สุพัตรา ศรีวณิชชากร. มองมุมใหม่ในการจัดการของหน่วยบริการปฐมภูมิ [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 18 ส.ค. 2561]. เข้าถึงจาก: https://www.aihd.mahidol.ac.th/sites/default/files/images/new/seminar53
20. จรัส สุวรรณเวลา. มุมมองใหม่ของสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2543.
21. วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ขวัญใจ อำ นาจสัตย์ซื่อ, ศิริพันธ์ สาสัตย์, พรทิพย์ มาลาธรรม, จิณณ์สิธา ณรงค์ศักดิ์. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น. วารสารสภาการพยาบาล. 2557;104-15.
Published
2019-06-26
How to Cite
1.
พรหมติงการน, เครื่องชัยส, สายสืบส, คำเงินอ, เดชเดชะจ. Elderly Care in the Health Service System from Perspectives of Elders and Families. HCUJOURNAL [nternet]. 2019Jun.26 [cited 2021Dec.8];23(1):107-19. vailable from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/181966
Section
Research article