Editorial

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
   
หัวหน้ากองบรรณาธิการ อาจารย์ ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน
   
บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลันดา กองมะเริง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิญญ์ทัญญู บุญทัน
   
   
   
กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ เภสัชกรหญิง ดร.ราตรี สุดทรวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพล ประคองพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ศาสตราจารย์ ดร.จิระพันธ์ กรึงไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา อิฐรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล มหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล มหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย มหาวิทยาลัยบูรพา
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อาษาสุจริต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุสารี ประคินกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ สภาการพยาบาล
  พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลันดา กองมะเริง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เสมศรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   
   
   
   
   
   
ปก - ศิลปกรรม นายสาวหทัยรัตน์ ทับทอง
   
พิสูจน์อักษร อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์
  Dr. Gordos Zsolt
  Arj. Derey Nanquil Panes
   
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวจรัชปาณ คงทอง
   

เหรัญญิก - ผู้ช่วยเลขานุการ

นักวิชาการการศึกษา แผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้