ภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ผู้แต่ง

  • ไวพจน์ จันทร์เสม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
  • ปรัชญา สภาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
  • ชุติมาพร ภักดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, การออกกำลังกายและกีฬา, นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

บทคัดย่อ

       การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17 วิทยาเขต จำนวน 681 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินที่มีความตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ด้วยการทดสอบค่าที (Independent t-test) และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีแบบ LSD

       ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬามากที่สุด ในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้านความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ส่วนเพศหญิง มีภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬามากที่สุด ในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ด้านบุคลิกภาพ ด้านสมรรถภาพทางกาย ส่วนในภาพรวม ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬามากที่สุด ในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านบุคลิกภาพ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศชายกับเพศหญิง จะมีภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬาแตกต่างกันในด้านสมรรถภาพทางกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาคกลาง จะมีภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬา ในด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และด้านความคิด เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา แตกต่างกับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

References

กมล รินสาร และประเสริฐ อินทร์รักษ์. (2562). การจัดการการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัด. วารสารการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 10(2), 859-871.

ขวัญจิต เพ็งแป้น. (2561). ความรู้เจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการออกกําลังกาย ของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี. วารสารราชธานีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2(2), 12-24.

จักรพันธ์ ชุบไธสง และภาคย์ พันธุมะบำรุง. (2565). ประสิทธิผลของการอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของบุคลากรทางการกีฬา และการออกกำลังกายของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 8(3), 387-403.

จรรยา ลินลา. (2562). กระบวนการพัฒนาตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม. บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (ฉบับวิสาขบูชา), 7(2), 169-176.

จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ. (2562). การสร้างแบบประเมินภาวะผู้นำของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร. รายงานผลการประชุมทางวิชาการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 8 (น.75-92). สืบค้นจาก http://www.tnsuskn.ac.th/web/images/Data/research/2562/article2562/Ar_Leadership_62.pdf

จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ. (2563). การพัฒนาองประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร. รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (น. 446-457). สืบค้นจาก http://www.tnsuskn.ac.th/web/images/Data/research/2562/article2562/Ar_Leadership2_62.pdf

ฐิริญญา พรหมศร. (2559). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช.

รัษฏา วิชัยดิษฐ, วันทนา บ่อโพธิ์ และอุดม ชนะสิทธิ์. (2563). บุคลิกภาพตามหลักพุทธธรรม. วารสาร มจร. เลย ปริทัศน์, 1(2), 97-105.

นิรดา ดวงเดือน. (2556). ภาวะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

ประไพรัตน์ ลำใจ. (2557). การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : แนวทางการพัฒนา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2(3), 29-41.

สมชาย เทพแสง. (2565). ผู้นำคุณภาพ หัวใจสำคัญในการสร้างคุณภาพการศึกษา. สืบค้น 10 กันยายน 2565, จาก http://www.inspect6.moe.go.th/adisai/QualityLeadership.htm

สิทธิพงษ์ ปานนาค. (2562). กีฬากับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียน. วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, 37(1), 105-115.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-02