ปัจจัยพยากรณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนชายอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • เอื้อมพร สุ่มมาตย์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์
  • กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์

คำสำคัญ:

ปัจจัยพยากรณ์, บุหรี่ไฟฟ้า, วัยรุ่น, ประสบการณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้า

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยพยากรณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนชายอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 338 คน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล การสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ไฟฟ้า การรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ความสัมพันธ์กับโรงเรียน และความเครียด ใช้สถิติการถดถอยทางพหุลอจิสติกเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแบบสุดท้ายโดยใช้พื้นที่ใต้โค้งอาร์โอซี

          ผลการศึกษาพบว่า ความชุกในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เท่ากับ ร้อยละ 59.8 (95%CI: 54.3-65.0) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนชายอาชีวศึกษา คือ การถูกเพื่อนชักชวนให้สูบ (AOR=3.81; 95%CI: 2.29-6.35) การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเพื่อน (AOR=3.03; 95%CI: 1.78-5.18) ความสัมพันธ์กับโรงเรียน (AOR=2.60; 95%CI: 1.54-4.38) และการสูบบุหรี่มวนของเพื่อน (AOR=2.43; 95%CI: 1.41-4.21) ตามลำดับ และสามารถร่วมกันทำนายการสูบบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนชายอาชีวศึกษาได้ ร้อยละ 80.0 (95%CI: 75.2-84.0) ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางด้านสุขภาพ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นชายไทยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

ปิยวรรณ บุญเพ็ญ, ภาวนา เมนทะระ และปิยชาติ บุญเพ็ญ. (2562). พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรม ต้องการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, 11(22), 111–127.

ลักษมล ลักษณะวิมล, เรวดี เพชรศิราสัณห์, สายฝน เอกวรางกูร และนัยนา หนูนิล. (2563). ปัจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารพยาบาล, 69(1), 1–9.

ไพวรรณ บุญวรรณ, วิชัย เอกพลากรและสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา. (2557). การศึกษาความชุกของการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาและนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครปฐม. สืบค้นจาก https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masteA/research/4nd/FullPaper/HS/Poster/P-.pdf

ศรีรัช ลอยสมุทร. (2562). ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสื่อสังคมเครือข่ายและผลของการบังคับใช้กฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่. วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข, 5(1),13-29.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2555). สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากร. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/20339--2E0B8AKSDvtsvd-2A0UrQ

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. International Encyclopedia of Education, 3, 37-43.

Chan, G., Leung, J., Gartner, C., Yong, H. H., Borland, R., & Hall, W. (2019). Correlates of electronic cigarette uses in the general population and among smokers in Australia-findings from a nationally representative survey. Addictive behaviors, 95, 6–10.

Cho, J. H., Shin, E., & Moon, S. (2011). Electronic-cigarette smoking experience among adolescents. The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, 49(5), 542–546.

Coleman, B. N., Apelberg, B. J., Ambrose, B. K., Green, K. M., Choiniere, C. J., Bunnell, R., & King, B. A. (2015). Association between electronic cigarette use and openness to cigarette smoking among US young adults. Nicotine & Tobacco Research, 17(2), 212–218.

Conner, M., Grogan, S., Simms-Ellis, R., Scholtens, K., Sykes-Muskett, B., Cowap, L., Lawton, R., Armitage, C. J., Meads, D., Schmitt, L., Torgerson, C., West, R., & Siddiqi, K. (2019). Patterns and predictors of e-cigarette, cigarette and dual use uptake in UK adolescents: evidence from a 24-month prospective study. Addiction (Abingdon, England), 114(11), 2048–2055.

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2015). Guidelines for the use of tools in mental health for health personnel in community hospital. Bangkok: Printing House Agricultural Cooperatives of Thailand Limited.

East, K., Hitchman, S. C., Bakolis, I., Williams, S., Cheeseman, H., Arnott, D., & McNeill, A. (2018). The association between smoking and electronic cigarette use in a cohort of young people. The Journal of Adolescent Health: Official publ Publication of the Society for Adolescent Medicine, 62(5), 539–547.

Fadus, M. C., Smith, T. T., & Squeglia, L. M. (2019). The rise of e-cigarettes, pod mod devices, and JUUL among youth: Factors influencing use, health implications, and downstream effects. Drug and Alcohol Dependence, 201, 85–93.

Gaiha, S. M., Cheng, J., & Halpern-Felsher, B. (2020). Association between youth smoking, electronic cigarette use, and COVID-19. The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, 67(4), 519–523.

Gerend, M. A., Newcomb, M. E., & Mustanski, B. (2017). Prevalence and correlates of smoking and e-cigarette use among young men who have sex with men and transgender women. Drug and Alcohol Dependence, 179, 395–399.

Homsin, P., Srisuphan, W., Pohl, J., & Tiansawad, S. (2006). The Development of the smoking attitude for Thai adolescent. Journal of Nursing Research, 10(2), 113–119.

Homsin, P., Srisuphan, W., Pohl, J., Tiansawad, S., & Patumanond, J. (2009). Predictors of early stages of smoking uptake among Thai male adolescents. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 13(1), 28-42.

Hsieh, YF, Bloch, AD., & Larsen, DM. (1998). A Simple Method of Sample Size Calculation for Linear and Logistic Regression. Statistics in Medicine 17, 1623–1634.

Kaur, G., Pinkston, R., Mclemore, B., Dorsey, W. C., & Batra, S. (2018). Immunological and toxicological risk assessment of e-cigarettes. European Respiratory Review: An Official Journal of the European Respiratory Society, 27(147), 1-14.

Lemeshow, S., Hosmer, D. W., Klar, J., & Lwanga, S. K. (1990). Adequacy of sample size in health studies. Statistics in Medicine, 9(11), 1382-1382.

Lichtenberg, K. (2017). E-cigarettes: current evidence and policy. Missouri Medicine, 114(5), 335–338.

Pepper, J. K., Ribisl, K. M., & Brewer, N. T. (2016). Adolescents’ interest in trying flavored e-cigarettes. Tobacco Control, 25(2), 144-150.

Ren, M., & Lotfipour, S. (2019). Nicotine gateway effects on adolescent substance use. Western Journal of Emergency Medicine, 20(5), 696–709.

Soneji, S., Barrington-Trimis, J. L., Wills, T. A., Leventhal, A. M., Unger, J. B., Gibson, L. A., Yang, J., Primack, B. A., Andrews, J. A., Miech, R. A., Spindle, T. R., Dick, D. M., Eissenberg, T., Hornik, R. C., Dang, R., & Sargent, J. D. (2017). Association between Initial use of e-cigarettes and subsequent cigarette smoking among adolescents and young adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatrics, 171(8), 788–797.

Thirión-Romero, I., Pérez-Padilla, R., Zabert, G., & Barrientos-Gutiérrez, I. (2019). Respiratory impact of electronic cigarettes and “low-risk” tobacco. Revista De Investigacion Clinica; Organo Del Hospital De Enfermedades De La Nutricion, 71(1), 17–27.

Vogel, E. A., Ramo, D. E., & Rubinstein, M. L. (2018). Prevalence and correlates of adolescents’ e-cigarette uses frequency and dependence. Drug and Alcohol Dependence, 188, 109–112.

Wang, TW., Neff, LJ., & Park-Lee. (2020). E-cigarette use among middle and high school students United States, 2020. Morb Mortal Wkly Rep, 69, 1310–1312.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-29