แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ผู้แต่ง

  • วีรนุช ไตรรัตโนภาส อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • ฐิติมา หมอทรัพย์ อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • สมพร ประพฤติกฤติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรค โรงพยาบาลราชบุรี

คำสำคัญ:

การปฏิบัติการพยาบาล, สถานการณ์การแพร่ระบาด, โรคติดเชื้อโควิด 19

บทคัดย่อ

          โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ ในระบบทางเดินหายใจ ที่เป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีการระบาดใหญ่และระบาดทั่วโลก การมีแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ครอบคลุม เรื่อง การให้การพยาบาลตามความรุนแรงของอาการ การดูแลด้านจิตใจ จิตสังคม การให้คำแนะนำเรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน  การประสานงาน การจัดการข้อมูลเพื่อการส่งต่อ และการจัดการเมื่อเสียชีวิต เป็นสิ่งสำคัญ ที่พยาบาลวิชาชีพ จำเป็นต้องมีความรู้และปฏิบัติให้เกิดขึ้น เพื่อให้การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และระบบสาธารณสุขของประเทศชาติ อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ. (2563). แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข. สืบค้นจาก http://covid19.dms.go.th/backend///Content//Content_File/Covid_Health/Attach/25630330113911AM_CPG%20COVID-19_30032020_v1@11.pdf.

กรมการแพทย์. (2564). ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องคำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคโควิด 19. สืบค้นจาก https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/ 25640820160336PM_Flow%20BKK%20palliative%20care%20for%20HI%20CI%2015%20Aug%202021_update.pdf

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ. (2563). คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง กรณีโควิด 19 ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563. สืบค้นจาก https://www.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Practice_guidelines/Attach/25630609113933AM_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20IPD%20080663.pdf

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2563). แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข.สืบค้นจาก http://morprom1.moph.go.th/news

กรมควบคุมโรค. (2564). แนวทางการบริหารจัดการการควบคุมโรค ในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ฉบับปรับปรุง version 4. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2563). โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส-19. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2564). โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส-19. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2563). คู่มือการแพทย์ แนวทางการจัดการศพ ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข.

นำชัย ชีววิวรรธน์. (2563). COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ. กรุงเทพฯ: มติชน.

นิธิ มหานนท์. (2563). Covid Now & Then. สืบค้นจาก https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000073036

นภชา สิงห์วีรธรรม, วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เฉลิมชัย เพาะบุญ, สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์. (2563). การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 14(2); 104-115.

รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด. (2563). วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/life/healthy/613205

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย. (2563). ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ในการระงับความรู้สึก. วิสัญญีสาร ฉบับพิเศษ, 46(3), 113-8.

สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข. (2560). คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สภาการพยาบาล กองการพยาบาล กระทรวงสาธาณสุข. (2563). แนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์.สืบค้นจาก https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Covid-Update01042020.pdf

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย.(2563). แนวทางการดูแลผู้ป่วย COVID-19. กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย.

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย. (2563). Palliative Care in Covid-19 Pandiamic. ขอนแก่น: โรงพิมพ์นานวิทยา.

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข . (2563) . แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข

สำนักสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุข. (2563). ข่าวเพื่อมวลชน. สืบค้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/156064/

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2563). คู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/

Center for Disease Control and Prevention. (2003). CDC Guidelines for environmental infection control in health-care facility 2003. Unitate State of America: CDC.

Heymann, DL, & Shindo, N. (2020). WHO Scientific and Technical Advisory Group for Infectious Hazards. COVID-19: what is next for public health? Lancet, 22; 395(10224), 542–545.

Kamming, D, Gardam, M, & Chung F I. (2003). Anesthesia and SARS. British Journal of Anaesthesia, 90(6); 715-18.

Khan S, Liu J, Xue M. (2020). Transmission of SARS-CoV-2, Required developments in research and associated public health concerns. Front Med, 7, 310.

Kostelnick, C. (2020). Long term care nursing assistance. China: Book Aid international.

Niu S, Tian S, Lou J, Kang X, Zhang L, Lian H, et al. (2020). Clinical characteristics of older patients infected with COVID-19: a descriptive study. Arch GerontolGeriatr, 89(10), 40-58.

World Health Organization. (2020). Coronavirus. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2020). World Health Organization multicounty survey on COVID-19. Retrieved from https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline-covid-19.

Wu J, Liu J, Zhao X, Liu C, Wang W, Wang D, et al. (2020). Clinical characteristics of imported cases of COVID-19 in Jiangsu Province: a multicenter descriptive study. Clin Infect Dis, 9; ciaa199.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-26