การดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้แต่ง

  • นวลจันทร์ สมบัติมานะผล มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาด  2) การตัดสินใจ เลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน  3) การดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2552  จำนวน 272 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด ตามแนวคิด ของคอตเลอร์ (Kotler) และเกี่ยวกับการตัดสินใจ ตามทฤษฎีของไซมอน (Simon)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (f)  ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (x̄)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าฐานนิยม (Mode) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า

  1. การดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (x̄=3.27, S.D=0.96)   และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x̄=3.53, S.D.= 0.89)  กลยุทธ์การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และกลยุทธ์การตลาดด้านราคา อยู่ในระดับปานกลาง (x̄=3.31, S.D. =0.91), (x̄=3.28, S.D.=0.99), (x̄=2.94, S.D.= 1.06) ตามลำดับ และเมื่อจัดลำดับความสำคัญพบว่ากลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ สำคัญเป็นลำดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ กลยุทธ์การตลาดด้านราคา  กลยุทธ์การตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  และกลยุทธ์การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ
  2. การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=3.60, S.D.=0.95)
  3. การดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลัยคริสเตียนด้านส่งเสริมการตลาด  และด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

มนต์ชิตา บุปผาคำ. (2544). กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). การอนุมัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th/data_main/university_1.xls. (วันที่ค้นข้อมูล 30 พฤษภาคม 2552).

มหาวิทยาลัยคริสเตียน. (2552). แผนกลยุทธ์การดำเนินพันธกิจอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552. กลุ่มงานแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยคริสเตียน. นครปฐม.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2531). วิธีวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล.

Kotler Philip. (1999). Kotler on marketing : how to create, win, and dominate markets. n.p. : The Free press a Division of Simon & Schuster Inc.

Simon Herbert A. (1960). The new science of management decision. New York : Harper & Row.

Robort V. Krejcie and Paryle.W.Morgan. (1973). Statistics : an introductory analysis. 3td ed.New York : Harper & Rows Publishers.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2010-04-30