การจัดองค์กรในบริษัทข้ามชาติ

ผู้แต่ง

  • ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

          โครงสร้างองค์กรเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพราะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ อำนาจการตัดสินใจ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรให้ประสานสอดคล้องกัน ทำให้ต้องมีการจัดรูปแบบของโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ  

          ปัจจัยที่ทำให้ต้องออกแบบหรือปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างสม่ำเสมอก็คือ สภาพแวดล้อม (Environment) ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ได้แก่ ขนาด แนวทางการบริหารของผู้บริหารสูงสุด  การขยายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด เป็นต้น แต่ปัจจัยที่ดูจะส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือ ระดับและการ เปลี่ยนแปลงของการเข้าไปเกี่ยวข้องในระดับชาตินอกเหนือจากการส่งออก บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศด้วยการขายใบอนุญาต (Licensing) การร่วมทุน (Joint ventures) และการเข้าไปผลิต (Foreign production) ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ถ้าระดับความเกี่ยวข้องยิ่งลึกซึ้ง การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในต่างประเทศก็จะยิ่งทวีความสำคัญและมีผลต่อความสำเร็จของบริษัทมากขึ้น

          โครงสร้างขององค์กรในบริษัทที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศนับว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท เนื่องจากโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมจะเอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และความคล่องตัวของการสื่อสารภายในองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ball, Donald A., Wendell H McCulloch, Jr. (1996). International business : the challenge of global competition. Chicago : Irwin.

Caves, Richard. (1996). Multinational enterprise and economic analysis. New York : Cambridge University Press.

Daniels, John D., Lee H. Radebaugh. (1995). International business : environment and operation. Reading Mass : Addison-Wesley.

Deresky, Helen. (1997). International.management : managing across borders and culture. Reading Mass :Addison-Wesley.

Grimwade, Nigel. (1996). International trade policy : A contemporary analysis. London ; New York : Routledge.

Grosse Robert and Duane Kujawa. (1995). International Business : Theory and managerial applications. Boston Mass : Irwin.

Money, Sylvester O. (1997). The international business blueprint. Oxford :Malden, Mass : Blackwell.

Palmer, Howard, Reymand Rubin. (1995). International trade finance : A practitioner's guide. England : Euromoney Publications PI.C.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2010-12-31