ระบบบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้แต่ง

  • ณัชชา หลิ่วรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (Applied application) ในการวิจัยได้นำเอาหลักการของวิศวกรรมซอฟแวร์  (Software  engineering)  มาประยุกต์ใช้ ตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System development life cycle) ในส่วนการออกแบบระบบใช้วิธีวิเคราะห์ และออกแบบเชิงโครงสร้าง  (Structure Analysis and designed) ในส่วนการออกแบบฐานข้อมูลใช้แผนภาพ (Entity Relationship diagram : ERD) ช่วยในการออกแบบ

          การสร้างระบบใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic Version 6.0 เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมซึ่งใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล และออกแบบ Application form ต่าง ๆ โปรแกรม Crystal reports version 8.5 สำหรับการออกแบบรายงานที่ได้จากข้อมูลของโปรแกรม และโปรแกรม Microsoft SQL Server version 2010 และ Microsoft Access 2010 เป็นซอฟแวร์ของระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Software)โดยโปรแกรมมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Interface) แบบ GUI (Graphical user interface) โดยมีเมนูคำสั่งต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

          ผลที่ได้จากการวิจัย คือ ระบบบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีความสามารถแสดงข้อมูลหลักสูตรที่มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหา แสดงข้อมูลหลักสูตรได้ครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล เอื้ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น ข้อมูล มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. (2546). คู่มือการติดตั้ง และใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 ฉบับสมบูรณ์. บริษัท ไอ ดี ซี ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด.

อำไพ สินลิขิตกุล. (2546). การประยุกต์ และออกแบบฐานข้อมูล ด้วย Oracle และ SQL Server. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน).

ฮอฟเฟอร์,เจฟเฟรย์ เอ.จิตติมา วงศ์วุฒิวัฒน์. (2547). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า กรุงเทพมหานคร

Alan Dennis,Barbara Haley Wixom,David Tegarden. (2002). System Analysis & Design. USA : Hermitage Pubishing Services.

Jeffrey L.Whitten, Lonnie D. Bentley and Kevin C. Dittman. (2001). Systems Analysis and Design Methods. 5th ed.,The United States of America : McGraw-Hill Higher Education.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2011-04-30