ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2552

ผู้แต่ง

  • อาคม ใสงาม มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาพิจารณาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2552 ในด้านคุณสมบัติ ความรู้พื้นฐาน ความสามารถทางวิชาการ และคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยได้ทำการศึกษาจากกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 34 คน ที่รับบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์และปฏิบัติิ งานในสถานประกอบการตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยสอบถามถึงความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมาก มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 4.11 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยคุณสมบัติที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านความรู้ โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 4.15 และคุณสมบัติที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 4.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา"พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm (วันที่สืบค้นข้อมูล 20 เมษายน 2554).

โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2549). บัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.sut.ac.th/dpn/Resch/abs-pdf/Thai/31-T-Jobsupervisor04.pdf. (วันที่สืบค้นข้อมูล 18 เมษายน 2554).

“จับตา 12 อาชีพดาวรุ่ง เทรนด์ใหม่แห่งทศวรรษหน้า”. (9 สิงหาคม 2553). ประชาชาติธุรกิจ : 14.

ธารินทร์ ศิลป์จารุ. (2548). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัท วี.อินเตอร์ พรินท์.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. ประกาศเล่ม 126 ตอนพิเศษ 125 ราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2552.

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2549). บัณฑิตที่พึงประสงค์, บัณฑิตอุดมคติไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://eig.buu.ac.th/pre3.htm (วันที่สืบค้นข้อมูล 18 เมษายน 2554).

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2552). Innovation trend: What is Biomedical Engineering?[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.nia.or.th/innolinks/page.php?issue=200906&section=6 (วันที่สืบค้นข้อมูล 3 เมษายน 2554).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2011-04-30