การลดต้นทุนเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

ผู้แต่ง

  • อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจนับเป็นปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสินค้าขาดแคลนและมีราคาแพงก็ตาม ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าก็เกิดปัญหาทางด้านต้นทุนซึ่งมีราคาสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ โดยเฉพาะค่าน้ำมันที่ต้องใช้ในการขนส่งสินค้า ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและให้บริการซึ่งมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าที่ผลิต ดังนั้น ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสำคัญของการลดต้นทุนเพื่อความอยู่รอดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกิจการ และบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

          ธุรกิจที่แตกต่างกันย่อมมีลักษณะของต้นทุนที่แตกต่างกัน เพื่อประโยชน์สำหรับการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ในการบริหาร ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการตนเอง เพื่อนำมาใช้ในการบริหารเรื่องการวางแผนและตัดสินใจ การควบคุมการจัดทำงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

          การลดต้นทุนถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงกำไรที่ลดลง แต่ถ้ากิจการสามารถลดต้นทุนลงได้ นั่นถือเป็นช่องทางหนึ่งของการเพิ่มกำไร ผู้บริหารสามารถนำกลยุทธ์การลดต้นทุนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตนเอง ได้แก่ การลดต้นทุนด้วยการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ การลดต้นทุนโดยใช้การประเมินผลดุลยภาพ การลดต้นทุนด้วยการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหน่วยธุรกิจอื่น การลดต้นทุนด้วยการควบรวมกิจการ การลดต้นทุนด้วยวิธีซิกซิกม่า การลดต้นทุนการตลาดแบบกองโจร การลดต้นทุนด้วยการสร้างอำนาจในการต่อรอง การลดต้นทุนด้วยการใช้วิธีการจัดจ้างบุคคลภายนอก และการลดต้นทุนโดยการลดพนักงานฯลฯ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ 

Downloads

Download data is not yet available.

References

จรินทร์ อาสาทรงธรรม. (2554). Balanced scorecard ช่วยกิจการได้จริงหรือ?. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://tulip.bu.ac.th/~jarin.a/content/Management/BSC.htm.(วันที่ค้นข้อมูล 3 พฤษภาคม 2554).

ดวงมณี โกมารทัต. (2553). การบัญชีต้นทุน. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2537). กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติเพรส.

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2551). หลักการบัญชีบริหาร : แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์สำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส.

Hansen, Don R., and Mowen, Maryanne M. (2004). Cost management. 6th. South-Western.

Hilton W., and others. (2008). Cost management strategies for business decisions. 4th .McGrawhill Irwin, New York.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2011-04-30