การออกกำลังกายขณะฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย

ผู้แต่ง

  • ธฤษณุวัชร ไชยโคตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          โรคไตวายระยะสุดท้ายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกรวมทั้งประเทศไทย ในปี 2009 มีจำนวนผู้ป่วยฟอกเลือดทั่วโลกมากกว่า 1.5 ล้านคน และในประเทศไทยมีจำนวน 27,056 คนโดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ผู้ป่วยฟอกเลือดมักมีสมรรถนะการออกกำลังกายลดลงอย่างมาก กล้ามเนื้อลีบเล็กลง และการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อผิดปกติไป ซึ่งมีผลกระทบต่อการฟื้นฟูผู้ป่วย จากการศึกษาพบว่า ในขณะฟอกเลือด การออกกำลังกายแบบแอโรบิคไม่ว่าจะฝึกเพียงอย่างเดียวหรือฝึกร่วมกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน สามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะการออกกำลังกายให้สูงขึ้น สำหรับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเพิ่มสมรรถนะการทำงานของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และเพิ่มคุณภาพชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson JE, Boivin MR Jr, Hatchett L. (2004). Effect of exercise training on interdialytic ambulatory and treatment-related blood pressure in hemodialysis patients. Ren Fail. 26 : 539-544.

Bohannon RW, Smith J, Barnhard R. (1994). Grip strength in end stage renal disease. Percept Mot Skills 79 : 1523-1526.

Borg GA. (1982). “Psychophysical bases of perceived exertion”. Med Sci Sports Exerc. (14) : 377-381.

Cheema BS, Abas H, Smith BC, O'Sullivan AJ, Chan M, Patwardhan A, et al. (2011). “Effect of resistance training during hemodialysis on circulating cytokines : a randomized controlled trial”. Eur J Appl Physiol. (111) : 1437-1445.

_______ (2007). “Progressive exercise for anabolism in kidney disease (PEAK) : a randomized, controlled trial of resistance training during hemodialysis”. J Am Soc Nephrol. (18) : 1594-1601.

Cheema BS, O'Sullivan AJ, Chan M, Patwardhan A, Kelly J, Gillin A, et al. (2006). “Progressive resistance training during hemodialysis:rationale and method of a randomized-controlled trial”. Hemodial Int. 10(1) : 303-310.

Chittinandana A. (2002). “Thailand renal replacement therapy registry, TRT Registry.Report 1997-2000”. J Nephrol Soc Thai. 8(2) : 167-179.

DePaul V, Moreland J, Eager T, Clase CM. (2002). “The effectiveness of aerobic and muscle strength training in patients receiving hemodialysis and EPO:a randomized controlled trial”. Am J Kidney Dis. (40) : 1219-1229.

Dhanakijcharoen P, Sirivongs D, Aruyapitipan S, Chuengsaman P, Lumpaopong A.(2011). The “PD First” policy in Thailand: three-years experiences (2008-2011).J Med Assoc Thai. 94 Suppl (4) : S153-161.

Diesel W, Noakes TD, Swanepoel C, Lambert M. (1990). “Isokinetic musclestrength predicts maximum exercise tolerance in renal patients on chronic hemodialysis”. Am J Kidney Dis. (16) : 109-114.

Domrongkitchaiporn S, Sritara P, Kitiyakara C, Stitchantrakul W, Krittaphol V, Lolekha P, et al. (2005). “Risk factors for development of decreased kidney function in a southeast Asian population : a 12 year cohort study”. J Am Soc Nephrol. 16(3) : 791-799.

Fletcher GF, Balady G, Blair SN, Blumenthal J, Caspersen C, Cahitman B, et al. (1996). “Statement on exercise: benefits and recommendations for physical activity programs for all Americans”. Circulation. 94 (4) : 857-862.

Henrique DM, Reboredo Mde M, Chaoubah A, Paula RB. (2010). “Aerobic exercise improves physical capacity in patients under chronic hemodialysis”. Arq Bras Cardiol. 94(6) : 823-828.

Ingsathit A, Thakkinstian A, Chaiprasert A, Sangthawan P, Gojaseni P, Kiattisunthorn K, et al. (2010). “Prevalence and risk factors of chronic kidney disease in the Thai adult population : Thai SEEK study”. Nephrol Dial Transplant. (25) : 1567-1575.

INTERASIA Collaborative Group. (2003). The prevalence and management of diabetes in Thai adults : the International collaborative study of cardiovascular disease in Asia”. Diabetes Care. 26(10) : 2758-2763.

Johansen KL. (2007). “Exercise in the end-stage renal disease population”. J Am Soc Nephrol. 18(6) : 1845-1854.

Johansen KL, Chertow GM, Ng AV, Mulligan K, Carey S, Schoenfeld PY, et al.(2000). “Physical activity levels in patients on hemodialysis and healthy sedentary controls”. Kidney Int. (57) : 2564-2570.

Johansen KL, Painter PL, Sakkas GK, Gordon P, Doyle J, Shubert T. (2006). “Effects of resistance exercise training and nandrolone decanoate onbody composition and muscle function among patients who receive hemodialysis : A randomized, controlled trial”. J Am Soc Nephrol. 17(8) : 2307-2314.

Jung TD, Park SH. (2011). Intradialytic exercise programs for hemodialysis patients. Chonnam Med J. 47(2) : 61-65.

Karvonen J, Vuorimaa T. (1988). Heart rate and exercise intensity during sports activities. Practical application. Sports Med. (5) : 303-311.

Kririttichai U, Supaporn T, Lekhyananda S,Teepprasan T, Tungsiripat R, Chittinandana A, et al. (2003). “Thailand registry of renal replacement therapy,1997-2003”. J Nephro Soc Thai. (9) : 210-225.

McIntyre CW, Selby NM, Sigrist M, Pearce LE, Mercer TH, Naish PF. (2006). “Patients receiving maintenance dialysis have more severe functionally significant skeletal muscle wasting than patients with dialysis-independent chronic kidney disease”. Nephrol Dial Transplant. (21) : 2210-2216.

Mittleman MA, Maclure M, Tofler GH, Sherwood JB, Goldberg RJ, Muller JE. (1993). “Triggering of acute myocardial infarction by heavy physical exertion: protection against triggering by regular exertion”. N Engl J Med. (329) : 1677-1683.

Moore GE, Brinker KR, Stray-Gundersen J, Mitchell JH. (1993). “Determinants of VO2peak in patients with end-stage renal disease: On and off dialysis”. Med Sci Sports Exerc. (25) : 18-23.

Narenpitak S, Narenpitak A. (2007). “Prevalence of chronic kidney disease in type 2 diabetes in primary health care unit of Udon Thani province, Thailand”. J Med Assoc Thai. 91(10) : 1505-1513.

Ong-Ajyooth L, Vareesangthip K, Khonputsa P, Aekplakorn W. (2009). “Prevalence of chronic kidney disease in Thai adults: a national health survey”. BMC Nephrol. (10) : 35.

Painter P, Blagg CR, Moore GE, (1995). Exercise for the Dialysis Patient : A Guide for the Nephrologist. Medical Education Institute, Inc.

Parsons TL, Toffelmire EB, King-VanVlack CE. (2006). “Exercise training during hemodialysis improves dialysis efficacy and physical performance”. Arch Phys Med Rehabil. (87) : 680-687.

Praditpornsilpa K. (2009). Thailand renal replacement therapy registry report 2009. Bangkok : The Nephrology Society of Thailand.

Praditpornsilpa K, Lekhyananda S, Premasathian N, Kingwatanakul P,Lumpaopong A, Gojaseni P, et al. (2011). “Prevalence trend of renal replacementtherapy in Thailand : impact of health economics Policy”. J Med Assoc Thai. 94 Suppl (4) : S1-6.

Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Adams RJ, Berry JD, Brown TM, et al., (2011). “Heart Disease and Stroke Statistics - 2011 Update : A Report From the American Heart Association”. Circulation. (123) : e18-e209.

Segura-Ort? E. (2010). “Exercise in haemodyalisis patients : a literature systematic review”. Nefrologia. 30(2) : 236-246.

Storer TW, Casaburi R, Sawelson S, Kopple JD. (2005). “Endurance exercise training during haemodialysis improves strength, power,fatigability and physical performance in maintenance haemodialysis patients”. Nephrol Dial Transplant. 20(1) : 1429-1437.

Tae-Du Jung and Sun-Hee Park. (2011). “Intradialytic Exercise Programs for Hemodialysis Patients”. Chonnam Med J. 47(2) : 61-65.

Unruh M, Benz R, Greene T, Yan G, Beddhu S, DeVita M, et al. (2004). “Group HEMO Study : Effects of hemodialysis dose and membrane flux on healthrelated quality of life in the HEMO Study”. Kidney Int. (66) : 355-366.

van Vilsteren MC, de Greef MH, Huisman RM. (2005). “The effects of a low-to-moderate intensity pre-conditioning exercise programme linked with exercise counselling for sedentary haemodialysis patients in The Netherlands : results of a randomized clinical trial”. Nephrol Dial transplant. (20) : 141-146.

Willey KA, Singh MA. (2003). Battling insulin resistance in elderly obese people with type 2 diabetes : Bring on the heavy weights. Diabetes Care. (26) : 1580-1588.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2011-12-31