การพัฒนาเครื่องช่วยชะลอความเร็วรถเข็นผู้ป่วยในทางลาดชันแบบอัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • ศุภชัย ยิ่งเจริญ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอการออกแบบระบบช่วยชะลอความเร็วในการเคลื่อนที่รถเข็นแบบนั่งในสภาวะลาดชันที่สามารถทำงานได้เองอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้รถเข็นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ทุพพลภาพได้รับความปลอดภัยมากขึ้น ในการออกแบบได้พัฒนาระบบช่วยวิเคราะห์สภาวะความลาดชันด้วยสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับความเอียง โดยใช้แกน X เป็นแนวขนานทางตรง แกน Y เป็นการตรวจวัดระดับแนวล้อ และ แกน Z เป็นแนวดิ่งขนานพื้นโลก ประมวลผลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC โดยเลือกใช้เทคนิคการประมวลผลแบบฟัชชี่ลอจิก (Fuzzy logic) ในการวิเคราะห์สภาวะความอันตรายของทางลาดชันและส่งผลการควบคุมไปยังเซอร์โวเบรกแบบก้ามปู เพื่อสร้างแรงช่วยชะลอความเร็วอย่างเป็นเชิงเส้นจึงเป็นการลดการเกิดแรงเฉื่อยไดการเกิดแรงเฉื่อยได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

สภาวิศวกร. (2554). มาตรฐานทาง ลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.coe.or.th. (วันที่ค้นข้อมูล 20 กรกฎาคม 2554).

สัญญา มิตรเอม. (2001). “หลักการเบื้องต้นของระบบควบคุมแบบฟัซซี่”. Journal of Thai Robotic Society : 1 (1) : 5-22.

อุดม โกมินทร์. (2546). การควบคุมคงทนแบบฟัซซี่ปรับค่าได้สำหรับระบบควบคุมตำแหน่งที่มีความไม่แน่นอน. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-04-30