การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ของรัสเซียในช่วงการปฏิวัติ คศ. 1855-1953 ภายใต้แบบจำลองเพสท์ (PEST)

ผู้แต่ง

  • ดาราวรรณ วิรุฬหผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

          โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของรัสเซียในช่วงการปฏิวัติ คศ. 1855-1953 ภายใต้แบบจำลอง PEST เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพผ่านการใช้แบบจำลอง PEST และใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1). เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของรัสเซียระหว่างช่วงปี คศ. 1855-1953 ผ่านแบบจำลอง PEST และ SWOT Analysis และ 2). เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการใช้กลยุทธ์ของรัฐบาลซาร์กับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ภายใต้การปกครองของวลาดิเมอร์เลนิน-โจเซฟ สตาลิน

          ผลการวิจัยพบว่า ภายใต้การปกครองระบอบซาร์แห่งรัสเซีย สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม ส่งผลทำให้เกิดโครงสร้างการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม การมีสภาพภูมิประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่มีที่ดินที่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ดีเพียงบางส่วนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของคนทั้งประเทศ พื้นที่ดินที่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ดีส่วนใหญ่จะถูกครอบครองโดยชนชั้นสูง ในขณะที่ชาวนามีความยากจนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ระบอบซาร์ ก่อให้เกิดความไม่สมดุลต่อระบบเศรษฐกิจ และด้านการเกษตรไม่สามารถผลิตอาหารให้เพียงพอกับอุปสงค์ของประเทศ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ II ถูกลอบปลงพระชนม์ ซาร์องค์ต่อมา อเล็กซานเดอร์ที่ III ทำการแก้ปัญหาโดยการปิดประตูตนเองจากอิทธิพลของยุโรปตะวันตก ในช่วงการปกครองของซาร์นิโคลัสที่ II พระองค์ทรงนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ I และแพ้สงคราม ทำให้รัสเซียเกิดการล่มสลายของเศรษฐกิจ เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนทำให้ ซาร์นิโคลัสที่ II จำเป็นต้องสละราชสมบัติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีคศ. 1917 ถือเป็นการสิ้นสุดการปกครองภายใต้ราชวงศ์โรมานอฟ และรัสเซียเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์

          ภายใต้การปกครองของวลาดิเมอร์ เลนิน และโจเซฟ สตาลิน ได้มีการนำแนวคิดของคาร์ล มาร์ค มาใช้เป็นแนวทางในการปกครองประเทศส่งผลให้ ที่ดิน อุตสาหกรรมทั้งหมด และธุรกิจขนาดเล็กถูกนำมาเป็นของรัฐ ทั้งนี้ในช่วงต้นเกิดการคัดค้านอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนทั่วไป หลังจากเลนินเสียชีวิตลง โจเซฟ สตาลินขึ้นเป็นผู้มีอำนาจเขาได้สร้างระบบเผด็จการผ่านกลยุทธ์ทางด้านการปกครองที่ใช้ความโหดร้าย และการกำจัดเป็นเครื่องมือ ประมาณการได้ว่า ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ มีประชากรเสียชีวิตประมาณ 60 ล้านคน

          ผลการวิเคราะห์ SWOT ชี้ให้เห็นว่า ระบอบคอมมิวนิสต์มีจุดแข็งมากกว่าระบอบอัตตาธิปไตยภายใต้ซาร์ อย่างไรก็ตาม ระบอบคอมมิวนิสต์มีข้อเสียในด้านหลักการที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชน และขาดหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง ในขณะที่ระบอบซาร์ มีการคำนึงถึงประชาชนมากกว่าระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งมุ่งเน้นเป้าหมายการเติบโตทางด้านวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

References

A glimpse of Russia's advertising and marketing”. (2010). [online]. Retrieved August 4, 2010, from https://www.repiev.ru.

Alexander II of Russia, (2010). [online]. Retrieved July 28, 2010 from https://www.1911encyclopedia.org.

Allan, Tony. (2002). The Russian revolution. London : Heinemann.

Allworth, Edward,. (1998). Central asia : 130 years of Russian dominance, A historical overview. Durham, NC : Duke University Press.

Background note : Russia. (2010). [online]. Retrieved November 8, 2010, from https://www.state.gov

Basics of Russian peasant life, “Understanding Russian history requires understanding serf existence”. (2010). [online]. Retrieved July 27, 2010 from https://russian-ukrainian-belarus-history.suite101.com

Brief history. (2010). [online]. Retrieved August, 18, 2010, fromhttps://www.saint-petersburg-apartments.com.

Britannica Concise Encyclopedia, “Alexander II”. (2010). [online]. Retrieved July 28, 2010, from https://www.answers.com.

Brooks, Jeffrey. (1978). “Readers and reading at the end of the tsarist era,” from Literature and Society in Imperial Russia, 1800-1914, ed. William Mills Todd III, Stanford : Stanford University Press.

“Collectivisation of agriculture in Russi”. (2010). [online]. Retrieved August 1, 2010, from https://www.historylearningsite.co.uk.

Davies, R. W. (1991). From tsarism to the new economic policy : continuity and change in the economy of the USSR. Ithaca. N.Y. : Cornell University Press.

D. Footman.1974. and D. Lieven. (1989). “Civil war, lenin and rise of stalin”. [online]. Retrieved August 10, 2010, from https://encyclopedia2.thefreedictionary.com.

Figes, Orlando. (1996). A People's tragedy : The Russian revolution 1891-1924. New York : Penguin Books.

Fitzpatrick, Sheila. (2001). The Russian revolution. 2nd reissue edition. Oxford University Press.

Haywood, Richard Mowbray. (1969). The beginnings of railway development in Russia in the reign of Nicholas I, 1835-1842. Durham, North Carolina : Duke University Press.

Harcave, Sidney. (1964). First blood : The russian revolution of 1905. New York : Macmillan.

James Graham, (2010). “Economic modernisation in Tsarist Russia”. [online]. Retrieved August 2, 2010, from https://www.historyorb.com.

Johnson, G. and Scholes, K. (1993). Exploring corporate strategy - Text and cases.Hemel Hempstead : Prentice-Hall.

Jonathan Smele. (2010). “War and revolution in russia 1914 - 1921”. [online]. Retrieved July 26, 2010, from https://www.bbc.co.uk/history.

Joseph Stalin : Die, but do not retreat. (2010). [online]. Retrieved October 9, 2010, from https://www.katardat.org/Stalin/.

J.V. Stalin. (2010). “The foundations of leninism, lectures delivered at the Sverdlov University, problems of leninism”. [online]. Retrieved July 26, 2010, from https://www.marx2mao.com.

“Karl mark 1818-1813”. (2010). [online]. Retrieved July 26, 2010, from https://www.historyguide.org.

Kotter, J. and Schlesinger, L. (1991). Choosing strategies for change. Harvard Business Review.

Kotler, P,. (1998). Marketing management - Analysis, planning, implementation, and control. 9th Edition. Englewood Cliffs : Prentice-Hall.

Laver, J. (1998). Joseph stalin from revolutionary to despot. London : Hodder & Stoughton.

“Lenin's Social Reforms 1917-1924”. (2010). [online]. Retrieved July 26, 2010, from https://internal.shenton.wa.edu.au/society/12History.

Linda DeLaine. (2010). “The life of the soviet union's infamous dictator, Joseph Stalin”. [online]. Retrieved March 15, 2010, from https://www.russianlife.com.

Mackenzie, David, and Curran, Michael W. (1977). A history of russia and the soviet union. Belmont, California : Wadsworth Publishing Company.

Malone, Richard. (2004). Analysing the russian revolution. Melbourne : Cambridge University Press.

McCauley, M. (1993). The soviet union 1917-1991. 2nd Edition. Harlow : Addison Wesley Longman Ltd.

PEST analysis template. (2009). [online]. Retrieved on October 11, 2009, from https://www.businessballs.com

Service, Robert. (2000). Lenin-A biography. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Sheldon L. Richman. (1981). “War communism to NEP : The road from serfdom.” Journal of Libertarian Studies Volume 1.

Sheila Fitzpatrick. (1984). The russian revolution. New York : Oxford University Press.

“Russia of alexander II”. (2010). [online]. Retrieved July 27, 2010, from https://www.historylearningsite.co.uk.

“The foreign policy of the USSR to 1941”. (2010). [online]. Retrieved August 1, 2010, from https://www.thestudentroom.co.uk.

“The impact of lenin and stalin's policies on the rights of the russian people”. (2010). [online]. Retrieved August 18, 2010, from https://www.sahistory.org.za

The Library of Congress Country Studies. (2010). “Russia economic developments”.[online]. Retrieved on August 3, 2010, from https://workmall.com.

The Library of Congress Country Studies; CIA World Factbook. (2010). “Russia climate”. [online]. Retrieved August 3, 2010, https://www.photius.com.

The Library of Congress Country Studies; CIA World Factbook. (2010). “Russia the eras of lenin and stalin”. [online]. Retrieved August 1, 2010, from https://www.photius.com/countries/russia/economy.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-04-30