บทบาทของเทคโนโลยีโปรแกรมไพธอน ต่อวงการแพทย์ ธุรกิจ และมัลติมีเดีย

ผู้แต่ง

  • สมาน ลาภกระจ่าง มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          เทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต จำเป็นจะต้องมีภาษาโปรแกรมที่ประมวลผลได้รวดเร็ว  มีไวยากรณ์กะทัดรัด และควรมีโปรแกรมส่วนเสริมความสามารถตามชนิดโครงสร้างข้อมูล กูเกิล (Google) เป็นเว็บไซต์ให้บริการค้นหาข้อมูล  (Search engine) ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ใช้เทคโนโลยีไพธอน (Python) ในการบริหารจัดการระบบ เทคโนโลยีไพธอน มีประสิทธิภาพสูง เพราะสามารถจัดดัชนีเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีไพธอน  ถูกนำไปใช้ในด้านการพัฒนางานวิจัย และด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatic) โดยสามารถวิเคราะห์ลำดับยีนสำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคในมนุษย์

Downloads

Download data is not yet available.

References

มหาวิทยาลัยกูเกิล Google Code University. (2555). Distribute System. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://code.google.com/intl/th-TH/edu/parallel/index.html. (วันที่สืบค้นข้อมูล) 20 กรกฎาคม 2555).

Jules J. Berman. (2011). Methods in medical informatics : fundamentals of healthcare programming in Perl, ไพธอน (Python), and Ruby. CRC Press.

Mitchell L Model. (2009). Bioinformatics programming using ไพธอน (Python) practical programming for biological data. O'Reilly media.

Mourad Elloumi , Albert Y. Zomaya. (2007). Algorithms in computational molecular biology : techniques, approaches and applications. Wiley.

Python Official Website. (2546). The Semiconductor Line in Fishkill Runs on Python.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.python.org/about/success/philips/. (วันที่สืบค้นข้อมูล) 20 กรกฎาคม 2555).

Thinkhole Lab Wiki. (2554). Django on Windows. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :https://wiki.thinkhole.org/howto:django_on_windows. (วันที่สืบค้นข้อมูล) 20 กรกฎาคม 2555).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-08-31