ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการบัญชี TFRS และ NPAEs

ผู้แต่ง

  • พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกประกาศฉบับที่ 62/2553 เรื่องคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2553 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั้น บทความนี้จึงได้นำเสนอประเด็นสำคัญไว้ 3 ประเด็น คือ ความเป็นมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly accountable entities) (PAEs) และ กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-publicly accountable entities: NPAEs) ตลอดจนความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai financial reporting standard : TFRS) กับ กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-publicly accountable entities: NPAEs)

Downloads

Download data is not yet available.

References

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด. TFRS Insights Change is coming. 2009 Round-Up issue (January 2010). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Thailand/Local%20Assets/Documents/Audit%20Newsletters/TH(th)_AUD_TFRS_Insights_20100121.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2555).

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2553). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 62/2553 เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://www.fap.or.th/files/announce/fapannounce/62-2553.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2555).

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://www.fap.or.th/files/st_accounting/NPAE_web_060554.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2555).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-08-31