กลวิธีในการเรียนคำศัพท์ของผู้ที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ในระดับดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • คมศิลป์ สารทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลวิธีในการเรียนคำศัพท์ของผู้ที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับดี 2) ศึกษาวิธีการใช้กลวิธีในการเรียนรู้คำศัพท์ของผู้ที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับดี

          กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นนักศึกษาที่เป็นผู้ที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษในระดับดีซึ่งเรียนเอกภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30 คน ซึ่งพิจารณาจากผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกภาษาอังกฤษเป็นหลัก

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการใช้กลวิธีในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

          ผลการวิจัยพบว่า สำหรับกลวิธีในการหาความหมายของคำศัพท์นั้น ผู้ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับดีใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย และภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท นอกจากนี้ ผู้ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับดีได้พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ในพจนานุกรมซึ่งประกอบด้วยชนิดของคำสัทอักษรความหมายที่หลากหลายและประโยคตัวอย่าง และใช้บริบทในประโยคและย่อหน้าในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ใหม่ สำหรับกลวิธีในการจำคำศัพท์นั้น ผู้ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับดีจำคำศัพท์ใหม่โดยการฟังเพลงและฟังการสนทนาของบุคคลอื่นเช่นเดียวกันกับศึกษาการออกเสียงและการสะกดของคำศัพท์และยังได้ทำรายการคำศัพท์ในสมุดบันทึกโดยวิธีการบันทึกความหมายและคำศัพท์พร้อมกับการทบทวนคำศัพท์บ่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับดีใช้ประโยคในการระลึกและจำคำศัพท์ใหม่ สำหรับกลวิธีในการเพิ่มพูนคำศัพท์นั้น ผู้ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับดีได้เพิ่มพูนความรู้ของคำศัพท์โดยการจดบันทึกในชั้นเรียนและใช้สื่อภาษาอังกฤษ และใช้พจนานุกรมเมื่อเจอคำศัพท์ใหม่ในขณะดูภาพยนตร์เสียงในฟิล์มและฟังเพลง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Salman, S. M. (2007). Global English and the role of translation. The Asian EFL Journal Quarterly, 9(4): 27-29.

Avila, E. & Sadoski, M. (1996). Exploring New Applications of the Keyword Method to Acquire English Vocabulary. Language Learning. 46(3) : 379-395.

Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge : Cambridge University Press.

Chansin, W. (2007). A study of English vocabulary learning strategies of good and poor learners of English at the university level. Master of Arts Thesis in English, Graduate School, Khon Kaen University.

Crystal, D. (2003). English as a global language. Cambridge University Press.

Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford : Oxford University Press.

Evans, S., & Green, C. (2007). Why EAP is necessary: A survey of Hong Kongtertiary students. Journal of English for Academic Purposes. (6) : 3-17.

Gairns, R., & Redman, S. (1986). Working with words: a guide to teaching and learning vocabulary. Cambridge : Cambridge University Press.

Gu, Y. (2003). Vocabulary learning in a second language : Person, task, context and strategies. TESL-EJ, 7(2). Retrieved January 23,2010 from https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/information/tesl-ej/ej26/a4.html.

Gu, Y. & Johnson, R. (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language Learning. (46). 643-679.

Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford : Oxford University Press.

Intaraprasert, C. (2004). EST students and vocabulary learning strategies : A preliminary investigation. Unpublished research, School of English Institute of Social Technology. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology.

Koh Thong Chiang, A. (2006). Vocabulary learning strategies in english reading in a natural setting of students. Master of Arts Thesis in Teaching English as a Foreign Language, Graduate School, Chaing Mai University.

Kongthong, J. (2007). A survey study of L2 vocabulary learning strategies of 4th year students, the Faculty of Fine Arts, at Rjamangala University of Technology Tawan-Ok Chakrabongse Bhuvanarth Campus. Thesis. Language Institute, Thammasat University.

Laufer, B. & Hulstijn, J. H. (2001). Some empirical evidence for the involvement load hypothesis in vocabulary acquisition. Language Learning. 51(3) : 539-558.

Lawson, M. J., and Hogben, D. (1996). The vocabulary-learning strategies offoreign-language students. Language Learning. 46(1) : 101-135.

McKay, S. (2002). Teaching English as an international language. Oxford : Oxford University Press.

Mongkol, N. (2008). A study of vocabulary learning strategies of the first and second year students from English Department at Phetchaburi Rajabhat University. Master of Arts Thesis in English for Specific Purposes, Graduate School, Kasetsart University.

Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge University Press.

Nurweni, A., & Read, J. (1999). The English vocabulary knowledge of Indonesian university students. English for Specific Purposes. 18(2) : 161-175.

Richards, J. C. (1976). The role of vocabulary teaching. TESOL Quarterly. 10(1) : 77-89.

Richards, J. C. & Renandya, W. A. (2002). Methodology in language teaching : An anthology of current practice. Cambridge University Press.

Schmitt, N. (1997). Vocabulary learning strategies. In N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge University Press.

Siriwan, M. (2007). English vocabulary learning strategies employed by Rajabhat University students. Ph.D. Dissertation in English Language Studies, Suranaree University of Technology.

Tschiner, E. (2004). Breadth of vocabulary and advanced English study : An empirical investigation. Electronic Journal of Foreign Language Teaching.1(1) : 27-39.

Wei, M. (2007). An examination of vocabulary learning of college-level learners of English in China. The Asian EFL Journal Quarterly, 9(2) : 32-39.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-12-31