โปรแกรมแนะนำจริยธรรมหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพา

ผู้แต่ง

  • สมาน ลาภกระจ่าง มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research)  เป็นการพัฒนาระบบแนะนำจริยธรรมตามแนวหลักทางพระคริสตธรรมคัมภีร์  ด้วยการจัดสร้างบนสถาปัตยกรรมของระบบแอนดรอยด์ (Android) โดยทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแอนดรอยด์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายในโทรศัพท์สมัยใหม่รุ่นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการค้นหาข้อพระคัมภีร์ตามหัวข้อที่สนใจ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อจะเป็นการเพิ่มพูนจริยธรรมคุณธรรมของบุคคลที่ใช้ระบบโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน งานวิจัยนี้เป็นเครื่องมือเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เน้นคุณธรรมเป็นอันดับแรกของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

           วิธีการดำเนินการวิจัยและจัดทำระบบ ใช้หลักของวิศวกรรมซอฟท์แวร์ (Software engineering) และใช้หลักการออกแบบ OO D(Object Oriented Design) รูปแบบของภาษา UML มี Notation ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นำไปใช้ในการวิจัย ระบบแนะนำจริยธรรมถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบของหัวข้อทางจริยธรรม เช่น ความรัก ความดี ระบบได้ใส่ทางเลือกขององค์ประกอบหัวข้อ และโดยทางเลือกเหล่านี้ มีความหมายถึงการช่วยให้ผู้ใช้สามารถประยุกต์ในชีวิตประจำวันและความต้องการคำปรึกษาทางจริยธรรมในกรณีทั่วไป ระบบจะรับหัวข้อคุณธรรมจากผู้ใช้ และตอบสนอง แต่หากมีบางสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับหัวข้อ ระบบจะแสดงตัวอย่างข้อพระธรรมในพระคัมภีร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้

          งานวิจัยนี้สามารถช่วยให้บุคคลตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยจริยธรรม และลดเวลาในการค้นหาหัวข้อจริยธรรมทางพระคัมภีร์และยังเป็นการเตรียมคุณสมบัติทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ใช้งานระบบ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

จักรชัย โสอินทร์. (2554). Basic Android App Development. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์

วีระศักดิ์ ซึงถาวร. (2549). Java Programming Vol.1. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

สุโกศล วโนทยาพิทักษ์. (2547). การพัฒนาระบบลงทะเบียนด้วยตนเองของนักศึกษาผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต [รายงานวิจัย]. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2545). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

James Steele,Nelson To. (2010). The Android Developer's Cookbook. Addison-Wesley

Office of the Higher Education Commission Website. (2552). Thai Qualifications Framework for Higher Education. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 จาก www.mua.go.th/users/tqf-hed.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2013-04-30