การจัดการกับความเครียดด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด

ผู้แต่ง

  • หทัยชนก หมากผิน มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคมไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเมืองใหญ่ ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นในอนาคต สิ่งที่เห็นชัดเจนในสังคมปัจจุบันคือสภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปอย่างเร่งรีบ มีการแข่งขันและต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเอง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียดและความกดดันทางด้านจิตใจ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสุขภาพกายส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่น อาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า สะบัก และหลังบางคนอาจมีอาการปวดร้าวขึ้นศีรษะ ขมับ กระบอกตา เวียนศีรษะ หรือปวดร้าวไปที่หัวไหล่ ลงแขน หรือบางรายอาจมีอาการชานิ้วมือร่วมด้วย เนื่องจากในขณะที่เกิดความเครียดขึ้นนั้นร่างกายจะมีการตอบสนองโดยการสั่งให้กล้ามเนื้อเกร็งมากขึ้น การจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นสามารถทำได้หลายวิธี โดยในทางกายภาพบำบัดมักจะใช้ Relaxation exercise ในการลดหรือบรรเทาอาการต่างๆ ข้างต้นที่เกิดขึ้นจากความเครียด เพราะในกระบวนการของ Relaxation exercise จะไปลดการทำงานของ Sympathetic nervous system และจะไปเพิ่มการทำงานของ Parasympathetic nervous system ทำให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมชย์ สุคนนิชย์. (2545) จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สวิชาญการพิมพ์.

สนาม บินชัย. (2543). ความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. ในกรม สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, การประชุมวิชาการสุขภาพจิต ปี 2543 สุขภาพจิตดีด้วยอีคิว วันที่ 6-8 กันยายน 2543. กรุงเทพฯ : วงศ์กมล โปรดักส์ชั่น.

สมภพ เรืองตระกูล. (2545). ตำราจิตเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุวรรณี จรุงจิตอารี. (2530). กายภาพบำบัดในโรคทรวงอก. กรุงเทพฯ : สมานมิตรการพิมพ์.

Darlene, H., and Randolph, M.K. (2006). Management of Common MusculoskeletalDisorders : Physical Therapy Principles and Methods. 4th ed. United States of America : Lippincott Williams and Wilkins.

Frisch, N.C. , and Frisch, L.E. (Eds.) (2002). The Client Experiencing Anxiety in Psychaitric Mental Health Nursing. 2nd ed. United States of America :Delmar Thomson Learning.

Johson BS. (1993). Psychiatric Mental Health Nursing. 3rd ed. Pennsylvania : J.B. Lippincott.

Judith, P.B., Heather, R., Jane, L., and Kate, K. (1998). Rehabilitation of Movement:Theoretical basis of clinical practice. Great Britain : The Bath Press, Avon.

Relaxation and Relaxation Exercises. [Online]. Retrieved 8,2014, From https://www.traumacenter.org.

Relaxation Exercises. [Online]. Retrieved 8,2014, From https://medicalcenter.osu.edu.

Weinstein, M. S. and Conry, R. F. (1985). Stress. Canada: International Self-Counsel Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-03-31