การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ผู้แต่ง

  • อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          ธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะครอบครัว โดยมีรูปแบบทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ปัญหาที่สำคัญของธุรกิจก็คือปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาการบริหารจัดการ และปัญหาด้านข้อมูลสารเทศทางการบัญชีและการเงินของธุรกิจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากผู้บริหารให้ความสนใจและมีความรู้ด้านบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีมาเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ เพื่อช่วยในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

          ผู้บริหารในฐานะผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบัญชี และระบบบัญชีโดย จัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้ข้อมูลทางการบัญชีเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ กลยุทธ์การบริหารบัญชีที่เสนอแก่ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ 1) ให้ความสำคัญกับระบบบัญชี เลือกระบบบัญชีที่สอดคล้องกับคุณลักษณะการดำเนินธุรกิจของกิจการ 2) จัดทำงบประมาณอย่างเป็นระบบ 3) เลือกวิธีการบัญชี นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของ ธุรกิจ 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ยอดขาย และกำไร 5) ติดตามข้อมูลทางบัญชีและปรับใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และ 6) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบัญชี นอกจากนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดภาษีและเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง เป็นต้น ดังนั้นหากผู้บริหารมีความรู้เรื่องการบัญชี สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และเข้าใจถึงผลกระทบต่องบการเงินเนื่องจากการเลือกใช้วิธีการบัญชีที่แตกต่างกัน ย่อมมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจและสามารถดำเนินกิจกรรมและบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสรรพากร. (2556). กฎกระทรวง ฉบับที่ 126. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556, จาก https://www.rd.go.th/publish/6160.0.html

กรมสรรพากร. (2556). พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 10,ฉบับที่ 145 และฉบับที่ 561-564. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556, จาก https://www.rd.go.th/publish/1603.0.html

กรมสรรพากร. (2556). รูปแบบธุรกิจSMEs. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556, จาก https://www.rd.go.th/publish/38056.0.html

กรมสรรพากร. (2556). สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจSMEs. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556, จาก https://www.rd.go.th/publish/38053.0.html

ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์. (2556). ปัญหาของ SMEsไทย. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556, จาก https://blog.eduzones.com/poonpreecha/89211

สรรพากรสาส์น. (2556). บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556, จาก https://www.sanpakornsarn.com/page_article_detail.php?aID=455

สาระดีดีดอทคอม. (2556). ปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Main problems for SMEs). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556, จาก https://www.sara-dd.com/index.php? option=com_content&view=article&id=199:main-problems-for-smes&catid=25:the-project&Itemid=72.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2556). การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจSMEs (ฉบับ Do it yourself). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556, จาก https://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7fb-bf2e-464e-97e5-440321040570&ID=1512.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2556). แผนการส่งเสริม SMEs แผนฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556, จาก https://www.sme.go.th.

อมรา ติรศรีวัฒน์. (2555). ปัญหาของสารสนเทศทางการบัญชีที่เป็นอุปสรรคต่อการให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.). 18(2 พฤษภาคม 2555) : 186-198.

อัจฉรา จันทร์ฉาย และคณะ.(2556). คู่มือการเป็นผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Project สู่ธุรกิจ SMEs. กรุงเทพฯ : บริษัท อาตาปี จำกัด.

อีคอนนิวส์. (2556). ห้าปัญหาใหญ่ของ SMEs. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556, จาก https://www.13:4636550 XTHAI XECON XCLUSIVE XLOCAL V%PAPERL P%ECNF.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-03-31