การศึกษาผลของการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อลดความเครียดของนักศึกษา สาขาวิชาชีพด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • ภารดี พิริยะพงษ์รัตน์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับความเครียด ความวิตกกังวล และการซึมเศร้าทางด้านจิตใจอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตของนักศึกษาสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในระยะก่อนและหลังฟังดนตรีบำบัด

          ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว ประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง มีผู้เข้าร่วมการวิจัยจำนวน 84 คน อายุเฉลี่ย 19.97  1.91 ปี สาขาวิชาพยาบาล 72 คน สาขาวิชากายภาพบำบัด 7 คน สาขาวิชาอุปกรณ์เทคโนโลยีชีวการแพทย์ 5 คนโดยจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงระดับความเครียด (Stress) ความวิตกกังวล (Anxiety) และการซึมเศร้า (Depress) ทางด้านจิตใจอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) และความดันโลหิต(Blood Pressure) ของนักศึกษาสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในระยะก่อนและหลังการใช้ดนตรีบำบัด วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที 21 วินาที เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผ่านระบบ CTULMS โดยใช้หูฟังต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาใช้ ทำการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการฟังดนตรีบำบัดด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยวิเคราะห์ผลความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการฟังดนตรีบำบัดโดยใช้สถิติ Paired sample t-test

          ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเครียดลดลง และมีการเพิ่มของอัตราการเต้นของหัวใจ แต่ไม่พบความแตกต่างของค่าความดันโลหิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การใช้ดนตรีบำบัด สามารถลดความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2541). คู่มือคลายเครียด. กรุงเทพฯ : สยามเอ็มแอนด์บีพับลิซซิ่ง.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2550). การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

วันเพ็ญ หวังวิวัฒน์เจริญ และ สาระมุขดี. (2539). ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเกื้อการุณย์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย : 41(2) : 78-86.

ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์. (2556). ความเครียด และวิธีแก้ความเครียด. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=47. 28 มีนาคม 2556.

ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2542). การจัดการกับความเครียด.เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุกรี เจริญสุข. (2550). ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์. 43,62-63.

สุทธนู ศรีไสย์และคณะ. (2547). ประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาในสถาศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. (สำเนา)

สมชาย จักรพันธุ์และคณะ. (2542). รายงานวิจัยการพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสําหรับประชาชนด้วยคอมพิวเตอร์. กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต.

อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ, วิภาพร วรหาญ, วิพร เสนารักษ์ (2554). ความสุขของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ; 34(2) : 72-79.

ธรรมปราโมทย์. (2550). ธรรมชาติบำบัดกับสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม ธรรมสภา.

Alvin, J. (1966). Music therapy. John Baker Publishers Ltd. London.

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., &Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. Psychological Assessment, 10, 176-181.

Augustin, P., &Hains, A. A. (1996). Effect of music on ambulatory surgery patients'preoperative anxiety. AORN Journal, 63(4), 753-758.

Bailey LM.(1986). Music therapy in pain management. J Pain Symptom Manage;1 : 25-8.

Baruch, G. K. Barnett, R. (1996). Role quality, multiple role involvement, and psychological wellbeing in midlife women. Journal of Personality and Social Psychology. 51(3) : 578-585.

Beck, A. T., & Steer, R. A. (1990). Beck Anxiety Inventory manual. San Antonio,TX: Psychological Corporation.

Bradt, J. and Dileo, C. (2009). Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patient. Cocharne, The Cochrane Collaboration.

Breakwell G.M. (1990). Are you stress out?. American Journal Nursing. 90 (June - August 1990) : 31-33.

Blair, C. and Razza, R.P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false-belief Understanding to Emerging Math and iteracy ability in kindergarten. Child Development, 78 : 643.

Brusica, K. (1989). Defining music therapy. Spring City, PA: Spring House Books.

Buck, W. K., Hartsack, J., and Gaffney, J. (1985). Music therapy. In. G.M.

Buckwalter, K. et. al. 1985. Music therapy. Nursing intervention : treatments for nursing diagnoses. Philadelphia : W.B. Sauders co.

Conway, J. (1986). Blood pressure and heart rate variability. Journal of Hypertension, 4, 261-263.

Cook, J.D. (1981). The therapeutic use of music : A literature reviews. Nursing Forum.3 : 252 - 266.

Coughlan, A. (1994). Music therapy in ICU. Nursing Times; 90:35.

Davis, W.B. and Thaut, M.H. (1989). The influence of proffered relaxation music on measure of state anxiety, Relaxation and physiological response. J music therapy. 26:168-187

Dossey, B. M., Keegan, L., Guzzetta, C. E., &Kolmeier, L.G. (1995). Holistic nursing. A handbook for practice (2nd ed.). Gaithersburg, MD : Aspen.

Evans, D. (2001). Music as an intervention for hospital patients. A systematic review. The Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwifery, 5(4), 1-6.

Friedman, S.H., Kaplan, R.S., Rosenthal, M.B. & Console, P. (2010). Music therapy in perinatal psychiatry : Use of lullabies for pregnant and postpartum women with mental illness. Music and Medicine, 2(4), 219-225.

Frisch, N. C., & Frisch, L. E. (2002). Psychiatric Mental Health Nursing : Understanding the Client as well as the Condition (2nd ed.). Albany: Delmar.

Garber, J. (2000). Development and depression. In A. J. Sameroff, M.Lewis, & S. M. Miller. (Eds.), Handbook of Developmental Psychopathology (2nd ed.; pp.467-490). New York : Kluwer Academic Plenum.

Gaston ET. (1951). Dynamic music factors in mood change. Music Education Journal; 37:42-3.

Guzzetta CE. Music therapy. (1997). In : Dossey BM, editor. Core curriculum for holistic nursing. Gaithersburg : anAspen; 196-204.

Hoffman, J. (1997). Tuning in to the power of music. RN 60:52-54

Johnson, E. O., Kamilaris,T. C., Chrousos, G. P., & Gold, P. W. (1992). Mechanism of stress : A dynamic overviewof hormonal and behavioral hemeostasis. NeurosocialBiobehavior, 16, 115-130

Kaslow, N. J., Adamson, L. B., & Collins, M. H. (2000). A developmental psychopa thology perspective on the cognitive components of child and adolescent depression. In A. J. Sameroff, M. Lewis, & S. M.Miller (Eds.), Handbook of developmental psychopathology. New York. Kluwer.

Knight, W.E. and Rickard, N.S. (2001). Relaxing music prevents stress-induced increases in subjective Anxiety systolic blood pressure and heart rate in healthy male and females. J music Therapy. 33(4): 254-272.

Lazarus, R. S. and Folkman, S. (1984). Psychological stress and the coping process. New York, NY : Springer.

Lovibond, S. H., &Lovibond, P. F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales. (2nd. Ed.). Sydney : Psychology Foundation.

McCaffery, M., & Beebe, A. (1989). Pain: Clinical manual for nursing practice. St Louis : Mosby.

MacClelland, D.C. (1979). Music in the operating room. AORN Journal.16 (February 1976) : 255

Maratos A, Gold C, Wang X and Crawford M (2009). Music therapy fordepression. (online). From: https://summaries.cochrane.org/CD004517/music-therapy-for-depression.

Mazzeo, A. J. (1995). Sedation for the mechanically ventilated patient. Critical Care Clinics, 11, 937-955.

Pender, N.J. (1984) Physiological responses of clients with essential hypertension to progressive muscle relaxation training. Research in Nursing and Health, 7, 34.

Rice, P.L. (1999). Stress, Concepts, Theories and Models. 3rd edition.Belmont, CA: Pacific Grove, Brooks/Cole. 8-9.

Rhoades R, Pflanzer R. (1996). Human physiology. 3rd ed. Philadelphia : Harcourt College. 543-74.

Seaward BL. (1997). Principles and strategies for health andwellbeing. 2nd ed. Boston : Jones and Bartlet.

Schulbert, C. (1981). The music therapy source book. New York : Human Sciences Press.

Shimazu A, Okada Y, Sakamoto M, Miura M. (2003) Effects of stressmanagementprogram for teachers in Japan : A pilot study. J OccupHealth; 45:202-204.

Spielberger CD, (1969). Theory and Researh of Anxiety in Axiety and Behavior. New York Academic Press.

Standley, J. M. (1986). Music research in medical/dental treatment : Meta-analysis and clinical applications. Journal of Music Therapy. 23(2), 56-122.

Thaut, M. (1990). Nurse psychological processes in music perception and their relevance in music therapy. In R. Unkefer (Ed.), Music therapy in the treatment of adults with mental disorders. New York: McWilliam.

Varcarolis, E. M. (2002). Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing : A Clinical Approach (4th ed.). Philadelphia : Saunders.

Viney, L. L., and Westbrook, M. T. (1982). Patterns of anxiety in the chronically ill. British Journal Medical Psychology, 55, 87-95.

Wong, D. (1988). Changing what children hear in the ICU can lower intracranial pressure. America Journal of Nursing. 88 : 279-280.

Zahourek, R. P. (1989). Relaxation & Imagery : Tools for therapeutic communicative and intervention. Philadelphia : W.B.Saunders.

Zimmerman, L., Pierson, M., & Market, J. (1988). Effects of music on patient anxiety in the coronary care unit. Heart & Lung, 17, 560-566.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-06-30