แนวทางคลินิกเอ็นซีดีคุณภาพ : นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง

  • อุษา ตันทพงษ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          แนวทางคลินิกเอ็นซีดีคุณภาพ ถือเป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนามาจากกรอบแนวคิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีการที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเกิดจากการรับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งมีการออกแบบระบบโดยการปรับทิศทางการให้บริการสุขภาพ การสนับสนุนการจัดการตนเอง การสนับสนุนการตัดสินใจ  การจัดระบบฐานข้อมูล  โดยคำนึงปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ในการบำรุงรักษาสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และส่งต่อการรักษาดูแลที่จำเป็นระหว่างทีม ระหว่างเครือข่ายการบริการ 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2557). รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557, จาก http://bps.ops.moph.go.th/Health information/.

เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน. (2553). รายงานการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ ความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สำนักงานวิจัยแห่งชาติ.

ปัทมา โกมุทบุตร. (2551). ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : นวัตกรรมเพื่อความแข็งแกร่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.thaiccm.com.

วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี และคณะ. (2550). การทบทวนวรรณกรรมเรื่องต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model หรือ CCM). ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมเกียรติ โพธิสัตย์. (2551). รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาระบบบูรณาการ การป้องกัน และจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ระยะที่ 1 : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). (2557). เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของโรค NCDs สำหรับประชาชน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.ncdsthailand.com/tnc.php.

สุนทร ตรีนันทวัน. (2555). โรควิถีชีวิต หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. [ออนไลน์] .สืบค้นเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2557, จาก http://edtech.ipst.ac.th/index.php/non-communicable-diseases-ncd/.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). (2557). NCDs กลุ่มโรคที่พวกคุณสร้างเอง.[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.youtube.com/watch/.

Edward H. Wagner. (2014). Chronic illness management. [Online]. Retrieved May 1, 2014 http://www.grouphealthresearch.org/faculty/profiles/wagner/.

World Health Organization. (2010). The global status report on non-communicable diseases. [Online]. Retrieved May 4, 2014, ttp://www.who.int/chp/ncd_global_status_report/en/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-06-30