กระแสนิยมการออกกำลังกายแบบทางเลือก : โอกาสของนักวิจัยและผู้สูงอายุ ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังชนิดไม่เจาะจง

ผู้แต่ง

  • ธฤษณุวัชร ไชยโคตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          อาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังชนิดไม่เจาะจงเป็นอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป อีกทั้งเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่ความทุพลภาพที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุ นอกจากนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่าการออกกำลังกายในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างชนิดไม่เจาะจงสามารถลดอาการปวดและส่งเสริมการทำหน้าที่ของร่างกาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วนใหญ่ได้ศึกษาผลของการออกกำลังกาย ต่ออาการปวดหลังในวัยกลางคน ส่งผลให้รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างในผู้สูงอายุยังไม่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เท่าที่ควร ในปัจจุบัน หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพระดับต่างๆ ของประเทศ ได้ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างจิตใจและร่างกาย เพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังชนิดไม่เจาะจง ดังนั้น กระแสนิยมการออกกำลังกายแบบทางเลือกในปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสของนักวิจัยในการศึกษารูปแบบการออกกำลังกายที่มีประสิทธิผลสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdulla, A., Adams, N., Bone, M., Elliott, A. M., Gaffin, J., Jones, D., Schofield, P. (2013). Guidance on the management of pain in older people. Age Ageing.42 Suppl 1 : i1-57.

Airaksinen, O., Brox, J. I., Cedraschi, C., Hildebrandt, J., Klaber-Moffett, J.,Kovacs, F., Zanoli, G. (2006). Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. Eur Spine J. 15 Suppl 2 : S192-300.

Ashworth, N. L., Chad, K. E., Harrison, E. L., Reeder, B. A., & Marshall, S. C. (2005). Home versus center based physical activity programs in older adults. Cochrane Database Syst Rev. (1) : Cd004017.

Buchbinder, R., Blyth, F. M., March, L. M., Brooks, P., Woolf, A. D., & Hoy, D. G. (2013). Placing the global burden of low back pain in context. Best Pract Res Clin Rheumatol. 27(5): 575-589.

Chan, A. S., Han, Y. M., Sze, S. L., Wong, Q. Y., & Cheung, M. C. (2013). A randomized controlled neurophysiological study of a chinese chan-based mind-body intervention in patients with major depressive disorder. Evid Based Complement Alternat Med. 2013 : 812096.

Chan, A. S., Wong, Q. Y., Sze, S. L., Kwong, P. P., Han, Y. M., & Cheung, M. C. (2012). A Chinese chan-based mind-body intervention improves sleep on patients with depression: a randomized controlled trial. Scientific World Journal. 2012 : 235206.

Chang, J. T., Morton, S. C., Rubenstein, L. Z., Mojica, W. A., Maglione, M., Suttorp, M. J.,Shekelle, P. G. (2004). Interventions for the prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials.BMJ. 328(7441) : 680.

Chen, K. W., Berger, C. C., Manheimer, E., Forde, D., Magidson, J., Dachman, L., & Lejuez, C. W. (2012). Meditative therapies for reducing anxiety: a system atic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Depress Anxiety. 29(7) : 545-562.

Chung, J. W., Zeng, Y., & Wong, T. K. (2013). Drug Therapy for the Treatment of Chronic Nonspecific Low Back Pain: Systematic Review and Meta-analysis. Pain Physician. 16(6) : E685-704.

Delitto, A., George, S. Z., Van Dillen, L. R., Whitman, J. M., Sowa, G., Shekelle, P., Godges, J. J. (2012). Low back pain. J Orthop Sports Phys Ther. 42(4) : A1-57.

Freburger, J. K., Holmes, G. M., Agans, R. P., Jackman, A. M., Darter, J. D., Wallace, A. S., Carey, T. S. (2009). The rising prevalence of chronic low back pain. Arch Intern Med. 169(3) : 251-258.

Friedrich, M., Gittler, G., Arendasy, M., & Friedrich, K. M. (2005). Long-term effect of a combined exercise and motivational program on the level of disability of patients with chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 30(9) : 995-1000.

Glangkarn, S. P., V. (2013). Exercise Activities in Harmony with Local Community Lifestyle. Asian J. Pharm. Hea. Sci. 3(4) : 860-865. Goodwin, J. S. (1999). Geriatrics and the limits of modern medicine. N Engl J Med. 340(16) : 1283-1285.

Gore, M., Sadosky, A., Stacey, B. R., Tai, K. S., & Leslie, D. (2012). The burden of chronic low back pain: clinical comorbidities, treatment patterns, and health care costs in usual care settings. Spine (Phila Pa 1976). 37(11) : E668-677.

Hoy, D., Bain, C., Williams, G., March, L., Brooks, P., Blyth, F., Buchbinder, R. (2012). A systematic review of the global prevalence of low back pain.Arthritis Rheum. 64(6) : 2028-2037.

Itoh, H., Kitamura, F., & Yokoyama, K. (2013). Estimates of annual medical costs of work-related low back pain in Japan. Ind Health. 51(5) : 524-529.

Lawrence, R. C., Helmick, C. G., Arnett, F. C., Deyo, R. A., Felson, D. T., Giannini, E. H., Wolfe, F. (1998). Estimates of the prevalence of arthritis and selected musculoskeletal disorders in the United States. Arthritis Rheum. 41(5) : 778-799.

McCall, M. C., Ward, A., Roberts, N. W., & Heneghan, C. (2013). Overview of systematic reviews: yoga as a therapeutic intervention for adults with acute and chronic health conditions. Evid Based Complement Alternat Med. 2013 : 945895.

National Collaborating Centre for Primary, C. (2009). National Institute for Health and Clinical Excellence: Guidance Low Back Pain: Early Management of Persistent Non-specific Low Back Pain. London: Royal College of General Practitioners (UK) Royal College of General Practitioners.

Paeck, T., Ferreira, M. L., Sun, C., Lin, C. W., Tiedemann, A., & Maher, C. G. (2013). Are older adults missing from low back pain clinical trials? - A systematic review and meta-analysis. Arthritis Care Res (Hoboken). doi : 10.1002/acr.22261

Permsirivanich, W., Lim, A., & Promrat, T. (2006). Long stick exercise to improve muscular strength and flexibility in sedentary individuals. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 37(3) : 595-600.

Pillastrini, P., Gardenghi, I., Bonetti, F., Capra, F., Guccione, A., Mugnai, R., & Violante, F. S. (2012). An updated overview of clinical guidelines for chronic low back pain management in primary care. Joint Bone Spine. 79(2) : 176-185.

Puntumetakul, R., Siritaratiwat, W., Boonprakob, Y., & Eungpinichpong, W. (2011). Prevalence of musculoskeletal disorders in farmers: Case study in Sila, Muang Khon Kaen, Khon Kaen province. J Med Tech Phy Ther. 23(3) : 297-303.

Sangseedam, P. (2005). Preliminary study for low back pain reduction in farmers : a case study of the paddy farmers in 3 sub-districts of Ranode Districts, Songkla Province. (Master's Degree), King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Bangkok.

Sarris, J., & Byrne, G. J. (2011). A systematic review of insomnia and complementary medicine. Sleep Med Rev. 15(2) : 99-106.

Sherman, K. J., Cherkin, D. C., Wellman, R. D., Cook, A. J., Hawkes, R. J., Delaney, K., & Deyo, R. A. (2011). A randomized trial comparing yoga, stretching, and a self-care book for chronic low back pain. Arch Intern Med. 171(22) : 2019-2026.

The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. (2013). JAMA, 310(6) : 591-608.

Torstensen, T. A., Ljunggren, A. E., Meen, H. D., Odland, E., Mowinckel, P., & Geijerstam, S. (1998). Efficiency and costs of medical exercise therapy, conventional physiotherapy, and self-exercise in patients with chronic low back pain. A pragmatic, randomized, single-blinded, controlled trial with 1-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 23(23) : 2616-2624.

van Middelkoop, M., Rubinstein, S. M., Verhagen, A. P., Ostelo, R. W., Koes, B. W., & van Tulder, M. W. (2010). Exercise therapy for chronic nonspecific low-back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol. 24(2) : 193-204.

Vichanee Janmookda, P. D. (2008). The effect of the modified Boonmee long stick exercise on balance, flexibility and strength in the elderly. J Thai Rehabil Med. 18(2) : 59-64.

Wahbeh, H., Elsas, S. M., & Oken, B. S. (2008). Mind-body interventions : applications in neurology. Neurology. 70(24) : 2321-2328.

Wells, C., Kolt, G. S., Marshall, P., Hill, B., & Bialocerkowski, A. (2013). Effectiveness of Pilates exercise in treating people with chronic low back pain: a systematic review of systematic reviews. BMC Med Res Methodol. 13:7.

Wongsathikun, J. (2011). Effects of Thai wand exercise on lung capacity in sedentary young adults. JPBS. 24(1 (suppl)) : 64-69.

Yeh, G. Y., Wang, C., Wayne, P. M., & Phillips, R. (2009). Tai chi exercise for patients with cardiovascular conditions and risk factors: A SYSTEMATIC REVIEW. J Cardiopulm Rehabil Prev. 29(3) : 152-160

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-06-30