ใครเชื่อก็ทำได้ทุกสิ่ง : สุขภาวะด้านจิตวิญญาณของคริสเตียน

ผู้แต่ง

  • วันดี วจนะถาวรชัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          สุขภาวะฝ่ายจิตวิญญาณคือพลังภายในที่นำพาบุคคลไปสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิตตามที่ตนได้ให้คุณค่า และความหมาย วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ และให้ความเข้าใจ ด้านจิตวิญญาณสำหรับคริสเตียนในทัศนะของคริสต์ศาสนา และจิตวิทยา โดยให้คำจำกัดความ แหล่งกำเนิดของความเชื่อ ความแตกต่างระหว่างจิตวิญญาณและศาสนา ความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณและชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีทั้งระดับขององค์ประกอบ และระดับของสภาวะด้านจิตวิญญาณ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คริสเตียนมีสุขภาวะด้านจิตวิญญาณในการดำรงชีวิตตามสิ่งที่ตนศรัทธา

Downloads

Download data is not yet available.

References

สมาคมพระคริสตธรรมไทย, (1998). พระคริสตธรรมคัมภีร์, ฉบับปี 1971. กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธรรมไทย.

Dierendonck, D.V., & Mohan K., (2006), “Some thoughts on spiritual and eudaimonic well-being.” Journal of Mental Health, Religion & Culture. 9(3) : 227-238.

Elkins, D. N., Hedsrrom, L. J., Hughes, L., Leaf, J., & Saunders, C. (1988). Toward a humanistic - phenomenological spirituality”. Journal of Humanistic Psychology. 28(4) : 5-8.

Fisher, J. (2010). “Development and application of spiritual well-being questionnaire called shalom.” Religions. (1) : 105-121.

Fisher, J. (2011). “The four domains model : Connecting spirituality, health and well-being.” Religion. (2) : 17-28.

Fowler J. (1981). Stages of Faith : The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. San Francisco : Harper & Row.

Gibson, A. (2005). “The role of the principle in leadership in teaching and learning.” New Zealand Journal of Education Leadership. 20(1) : 65-78.

Koenig, H.G. (2012). “Religion, spirituality, and health : The research and clinical implications.” International Scholarly Research Network. (vol. 2012) : 1-33.

Meek, K., McMinn, M., Brower, C., Burnett, T., McRay, B., Ramey, M., et al. (2003). “Maintaining personal resiliency: Lessons learned from evangelical Protestant clergy.” Journal of Psychology & Theology. 31(4) : 339-347.

Pagarment, K.I. (1997). The psychology of religion and coping. New York : The Guilford Press.

Pagarment, K.I. (2002). “The bitter and the sweet, an evaluation of the costs and benefits of religiousness.” Psychological Inquiry. (13) : 168-181.

Proeschold-Bell, R. J., Yang, C., Toth, M.,Rivers, M., Carder, k., (2013), “Closeness to God among those doing God's work : A spiritual well-being measure for clergy.” Journal of Religion and Health, 53(3) : 878-94.

Scazzero, P. (2003). The emotionally healthy church. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.

Starratt, R. J. (2004). Centering educational administration : Cultivating meaning, community, and responsibility. Mahwah. NJ : Lawrence Erlbaum.

Teasdale, W. (2001). The mystic heart : Discovering a universal spirituality in the world's religions. Novato. CA : New World Library.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-09-30