การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความเชื่อของพอล ทิลลิก

ผู้แต่ง

  • Wichitra Akraphichayatorn มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

         ความเชื่อเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีการโต้แย้งกันมานาน นักเทววิทยาต่างก็ให้ทัศนะที่แตกต่างกันไป แต่เนื่องจากเรื่องของความเชื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคริสเตียน จึงจำเป็นที่เราต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเรื่องนี้ การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ทัศนะของ นักเทววิทยาพอล ทิลลิกจากหนังสือเรื่องพลังแห่งความเชื่อ (TheDynamics of Faith) และพระคริสตธรรมคัมภีร์ ผลการศึกษาพบว่ามีประเด็นปัญหาอยู่สามประการในแนวคิดเรื่องความเชื่อของทิลลิค ได้แก่ ความเชื่อ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด ความเชื่อคือความไม่แน่นอน และในความเชื่อต้องมีความสงสัยเสมอ ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวคิดเรื่องความเชื่อจากมุมมองของผู้ศึกษาเองขึ้นมาโต้แย้งสามประการบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ ได้แก่ ความเชื่อแท้คือความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้น ความเชื่อแท้คือความแน่นอน และความเชื่อแท้ต้องปราศจากความสงสัย ผู้ศึกษาหวังว่าแนวคิดทางเทววิทยาเรื่องอื่นๆ ที่ยังไม่มีความกระจ่างชัดนั้นควรจะถูกนำมาวิเคราะห์ ประเมินและวิพากษ์ ทั้งนี้ เพื่อปกป้องความเชื่อแท้ในพระคริสต์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Calvin, John. (1960). Institutes of the Christian Religion. (Ford Lewis Battles, Trans.). John T. McNeill (ed.). The Library of Christian Classics.Vol. XX. Philadelphia: Westminster John Knox Press. (Original work published 1559).

Lane, Tony and Osborne, Hilary. eds. (1987). John Calvin : The Institutes of Christian Religion. Grand Rapids. MI : Baker Book House.

Manning, Russell Re, ed. (2009). The Cambridge companion to Paul Tillich.Cambridge : Cambridge University Press.

Musser, Donald W. and Joseph L. Price. (2010). Tillich [Abingdon Pillars of Theology].Nashville. Abingdon Press.

Sherwood. (2010). Paul Tillich-the dynamics of faith. [Online]. Retrieved November 26 2010, From http://apurposemoreobscure.blogspot.com/2006/12/paul-tillich-dynamics-of-faith.html.

Smith, L. Scott. (2003, October). What is faith? An analysis of Tillich's 'ultimate concern. Quodlibet Journal. 5(4). Retrieved November 26 2010, from http://www.quodlibet.net/articles/smith-tillich.html.

Squlish. (2008,). Tillich and faith. Religion. [On-line]. Retrieved November 26, 2010, from http://socyberty.com/religion/paul-tillich-and-faith.

Tillich, Paul. (1951). Systematic theology volume I. Chicago, IL. University of Chicago Press.

_______. (1952). The courage to be. New Haven. Yale University Press.

_______. (1957). The dynamics of faith. New York. Harper.

Zahn, Jasan. (2010). True faith is certain : A critique of Tillich's assertions regarding faith. [On-line]. Retrieved November 27 2010, from http://www.wls.wels.net/Publications/Theologia/vol2no2/ZahnTillich.htm.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-09-30