การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว

ผู้แต่ง

  • สุพจน์ สุทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ต้องดำเนินการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนากระบวนการให้บริการการท่องเที่ยว และการพัฒนาสถานที่ให้บริการการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงผันผวน ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และการเมืองในปัจจุบัน  เพราะการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เกิดความสมดุลในทุกบริบทของการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  และสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัตน์ 

Downloads

Download data is not yet available.

References

การท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวง. (2555). “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559”. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557, จาก www.senate.go.th.

จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และคณะ. (2552). รายงานการวิจัย เรื่อง “โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อ พัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอ ในสังกัดกรมการปกครอง.” มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2551). คำปรารถในคำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระดาบส.

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ. (2553). ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง จำกัด.

“ธุรกิจนำเที่ยว.” (2557). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557, จาก www.readyplanet.net.

นภาพร จันทร์ฉาย. (2554). การจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

ประเวศ วะสี. (2542). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน.

มูลนิธิชัยพัฒนา. (2554). เศรษฐกิจพอเพียง. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554, จาก www. chaipat.or.th.

ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. (2550). “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ : แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.” วารสารสุทธิปริทัศน์. 21(มกราคม-สิงหาคม) : 22-28.

“เศรษฐกิจพอเพียง”. (2556). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557, จาก www.wikipedia.org.

สุพจน์ สุทธิศักดิ์ สุจิรา สุขวัฒน์ และวิศิษ แก้วเอี่ยม. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง “การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศของ องค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม.” ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐมฯ : มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. (2556). “ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวสู่ AEC” [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557, จาก www.thaichamber.org.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-12-31