ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ฉบับมนุษย์เงินเดือน (ภ.ง.ด.91)

ผู้แต่ง

  • นภา นาคแย้ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          ทุกปีช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เป็นเวลาที่ผู้มีเงินได้ประเภท 40 (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน หรือที่เราเรียกว่า “มนุษย์เงินเดือน” ต้องทำหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91)  หลายคนไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีด้วยตนเอง แต่ให้บริษัทนายจ้าง หรือคนรู้จักที่มีความรู้ด้านภาษียื่นให้ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก และเสียเวลามาก แต่การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้เลือก แต่ช่องทางที่สะดวก และรวดเร็วที่สุด คงเป็นการยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

          วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากขึ้น ผู้เขียนจึงได้สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน อัตราภาษีเงินได้ วิธีการคำนวณ ตลอดจนขั้นตอนการยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และข้อควรระวังในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถคำนวณ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ได้ด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสรรพากร. (2557). ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557,จาก www.rd.go.th.

กรมสรรพากร.(2557). คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภรรยา (ฉบับที่ 2). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557, จาก www.rd.go.th.

กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร. (2557). ภาษีอากร. โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร.

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต. (2557). สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557, จาก www.rd.go.th.

บล็อกภาษีข้างถนน. (2556). เปรียบเทียบอัตราภาษีสูงสุดของแต่ละประเทศใน AEC. [ออนไลน์]. สืบค้น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557,จาก https://tax.bugnoms.com.

บล็อกภาษีข้างถนน. (2556). สามีภรรยากับการเสียภาษี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ข้อมูล 5 กุมภาพันธ์ 2556, จาก https://tax.bugnoms.com.

ปภาสร แก้วกอบสิน. (2555). ภาษี... ง่ายนิดเดียว. ยูไนเต็ดอาร์ท การพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร.

Kapook Money. (2556). รายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557, จาก https://money.kapook.com.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-03-31