ระบบการจัดการสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้แต่ง

  • ปรีชา พินชุนศรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          สหกิจศึกษา (Cooperative education) คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งเรียกว่า สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา จำนวน 16 สัปดาห์ นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการหรือองค์กร ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งบทความนี้นำเสนอถึงความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา ขั้นตอนการจัดการสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา หลักเกณฑ์สหกิจศึกษา ความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ รวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชลลดา มงคลวนิช. (2557). สหกิจศึกษา. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557. จาก https://www.google.co.th/url?url=https://www.academic.chula.ac.th/thaiver/Udormsuksa/ sahakitt/Chonlada_M.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-56kU_v9CdOVuA Teo4DABA&ved=0CEYQFjAJ&usg=AFQjCNFm1zviIPSo9qKHRY26QtBLG9sSNw.

มหาวิทยาลัยเนชัน คณะนิเทศศาสตร์. (2557). จากฝึกงานสู่สหกิจศึกษา. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557, จาก https://www.nation.ac.th/course-works-detail.php?main=7/19/134/148&content=226.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (2555). สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา. เอกสารประกอบโครงการสัมมนา. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางานสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น. (2557). กระบวนการสหกิจศึกษา. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557, จาก https://coop.tni.ac.th/new/main/index.php?option=contents&category=8&id=4.

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2557). หลักการและเหตุผลสหกิจศึกษา. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557. จาก https://coop.sut.ac.th/index.php?sec=rationale.

สมาคมสหกิจศึกษาไทย. (2557). ความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557. จาก https://www.tace.or.th/Information.asp.

สมาคมสหกิจศึกษาไทย. (2552). ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา. กรุงเทพฯ : สมาคมสหกิจศึกษาไทย.

สมาคมสหกิจศึกษาไทย. (2557). มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา. นครราชสีมา : สมาคมสหกิจศึกษาไทย.

WisdomRoute. (2557). สหกิจศึกษาคืออะไรใครๆ ก็พูดถึง. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557. จาก https://blog.eduzones.com/wisdomclip/25698.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-03-31