การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • สมพล สุขเจริญพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม 2) พัฒนาสื่อประสมสำหรับเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

          ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามมีความต้องการให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม โดยการจัดทำสื่อวีซีดีหรือสื่อประสมบันทึก “การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม” เผยแพร่ในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ห้องสมุด โรงเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยในการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานมีความรู้เห็นคุณค่าและประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสม “การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม” เพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า สื่อมีความเข้าใจง่าย ลำดับกระบวนการดี เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับชมมีเสียงบรรยายกับดนตรีที่เหมาะสม ตลอดจนสื่อประสมมีคุณภาพและมีความเหมาะสม จัดอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.

ชยันต์ วรรธนะภูติ. (2540). ระบบความรู้พื้นบ้านปัจจุบัน : การวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิรุตติ์ วงษาเนาว์. (2552). รูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2541). แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี.

Uncomtrade.(2014). ornamental fish. [Online]. Retrie January 23, 2014,from https://data.un.org/Data.aspx?q=ornamental+fish&d=ComTrade&f=_l1Code%3A4%3BcmdCode%3A030110.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-06-30