การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่และนักเรียนในสายงานอาชีพ : การค้นหากลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง

  • Arturo G Ordonia มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

การสอนที่ให้ได้ผลดีที่สุดจะต้องรู้ศักยภาพของผู้เรียนก่อน บทความนี้เน้นย้ำในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในระดับผู้ใหญ่และระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือว่าเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างจากผู้เรียนในระดับโรงเรียน ระดับวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใหญ่จะมีแนวทางการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นศูนย์กลาง มีวิธีการเรียนรู้แบบนำตนเอง รวมถึงมีสินทรัพย์ทางการเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ เช่น ประสบการณ์และความรู้ที่ยาวนาน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดคุณค่า ความเชื่อและรูปแบบความคิด รวมถึงกระบวนการของการชี้นำตนเอง ดังนั้นผู้เรียนกลุ่มนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสอนในรูปแบบที่แตกต่างจากผู้เรียนกลุ่มอื่น โดยวิธีการสอนนั้นจะต้องกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้เรียนพร้อมที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ในบทความนี้ได้แนะนำวิธีการเรียนการสอนที่เรียกว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในกลุ่มนี้เพราะฝึกให้ผู้เรียนแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักฐานนั้นยังให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ทำให้ผู้เรียนเป็นคนกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง ทฤษฎีนี้จึงจัดว่าเป็นทฤษฎีแห่งการจูงใจที่ทันสมัยเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barrett, T. (2005). What is problem-based learning. Retrieved May 16, 2014, from www. aishe.org : www.aishe.org/reading /2005-toc-html.

Barrows, H. (1989). The tuturial process. Springfield, IL: Southern Illinois University of Medicine.

Biyaem, S. (1997). Learner training : Changing roles for a changing world, educational learner training : Changing Roles for a Changing World. Bangkok : Innovation for Sustainable Development. 3rdUNESCO-ACEID International Conference Bangkok.

Boud, D. (1985). Problem-based learning in perspective. In D. B. (Ed.), Problem-Based learning for the profession (pp. 13-18). Sydney, Australia: Higher Education Research Society of Australia.

Boud, D. and G. Feletti. (1977). The challenge of problem-based learning. London: Kogan Page.

Cornwall, T. (2010, February 23). Adult learning. Retrieved May 25, 2014, from www. bangkokpost.com/ learning/education-features /33385/adult-learning.

Deci, E. L. & Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and self determination of behavior. Psyhological Inquiry, 11(4) : 227-268.

Deci, E. L. (1985). Intrinsic motivation and self determination in human behaviour. New York : Plenum.

______ .(1991). Motivation in education : The self-determination perspective. The Educational Psychologist. (26) : 325-346.

______ .(1995). Human autonomy. In M. H. Kernis, Efficacy, agency and self-esteem. New York : Plenum.

Deci, E., Connell, J., & Ryan, R. (1989). “Self-determination in a work organization”. Journal of Applied Psychology. 74(4) : 580-590.

Deci, E., & Ryan, R. (1995). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York : Plenum Press.

Deci, E., Vallerand, R., Pelletier, & Ryan, R. (1991). “Motivation and education : The self-determination perspective”. Educational Psychologist. 26(3-4) : 325-346.

Dewey, J. (1929). Experience and nature. New York : Dover.

______ .(1933). How we think : A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. (Rev. ed.). Bondton, D.C. : Heath.

______. (1939). Experience and education. New York : Collier.

Dhanarattigannon, J. (2008). THAI College students' response to nontraditional writing instruction in a Thai university. Retrieved June 10, 2014, from UMI ProQuest Dissertations and Theses : https:// gradworks.umi .com/33/81/

html.

Dhieb-Henia, N. (1999). “Improving science students'fluency through project work”. The Internet TESL Journal, (8) : 1-6.

Dornyei, Z. &. (1998). “Motivation in action : A process model of L2 motivation”. Working Papers in Applied Linguistics. (4) : 43-69.

______. (1990). “Concetualizing motivation in foregn-language”. Language Learning. 40(1) : 45-78.

______ .(1994). “Motivation and motivating in the foreign language classroom”. Modern Language Journal. 78(3) : 213-284.

______ .(1996). Moving language learning motivation to a larger platform for theory and practice. In R. (Oxford, Language learning motivation : The new century (pp. 71-80). Honolulu: University of Hawaii, Second Lnguage

Teaching and Curriculum.

______ .(1998). “Motivation and second and foreign language teaching”. Language Teaching. 3(3) : 117-135.

______ .(2000). “Motivation in action : Towards aprocess-oreinted conceptualization of student of motivation”. British Journal of Edycation Psychology, 70, 519-538.

______ .(2003). “Attitudes, orientations, and motivations in language learning : Advances in theory, research and applications”. Language Learnin., 53(1) : 3-32.

______ .(2003). Introducton. In Z. (. Dornyei, Attitudes, orientation, and motivations in languagelearning:Advances in theory, research and research and applications. New Jersey : Blackwel Publishing.

______ .(2005). The psychology of the language learner : Individual differences in second language acquisition. Mahwah; USA : Lawrence Erlbaum Associates.

______. (n.d.). “Motivational and motivating in the foreign language classroom”. Language Learning. (78) : 273-284.

Dornyei, Z. and Scmidth, R. (2001). Teaching and researching motivation. Harlow, England : Longman.

Dornyei, Z., & Csizer, K. Nemeth, N. (2001). Motivation and second language acquisition. Clevendon, England : Multilingual Matters.

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford : Oxford University Press.

Engel, C. E. (1997). What is proble-based learning? Not just a method but ways of learning. In D. B. (Eds.), The Challenge of Problem-Based Learning (pp. 17-17). Longdon : Kogan Page.

Fernandez, A., Huang, J., and Rinaldo, V. (2011). “Does where the students sits really matter? - The impact of seating locations on student classroom learning”. Journal of Applied Educational Studies. 10(1) : 66-77.

Foley, J. A. (2005). “English in Thailand”. RELC Journal. 36(2) : 223-234.

Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning. London : Arnold.

______ . (1959). “Motivational variables in second language acquisition”. Canadian Journal of Psycholog. (13) : 266-272.

______ .(1972). Attitudes and motivation in second language learning. Rowley MA: Newbury.

_______ .(1985). Social psychology and second language learning. London : Arnold.

_______ .(1988). “Attitudes and motivation. Annual Review of Applied”. Annual Review of Applied Linguistics. (9) : 135-148.

_______ .(1990). Social psychological perspectives on second language acquisition. In H. &. Giles, Handbook of Social Psychology (pp. 495-517). Chichester, UK: Wiley & Sons.

_______. (1991). “An instrumental motivation in language study : Who says it isn'teffective?”. Studies in Second Language Acquisition. (13) : 57-72.

_______ .(1994). “On motivation, research agendas, and theoritical perspectives”. Modern Language Journal. (79) : 359-368.

Hallinger, P., Blackwood, A., Tannathai, P. (n.d.). Implementing Problem-based Learning in Thai Higher Education:. unpublished paper.

Hughes, J. (2014). “Steps to critical thinking”. English teaching professional. (91) : 4-6.

Hutchinson, T. (2001). Introduction to project work. Oxford : Oxford University Press.

Kablawi, F. (2012). A review of language learning motivation theories. Retrieved February 1, 2014, from www. qsm.ac.il: www. qsm.ac.il/mrakez/asdarat/jamiea/12/eng faris 20keblawi.pdf.

Katz, L. G. (1994). The Project Approach. (ERIC Reproduction Services E.D. 368509).

Kirkpatrick, A. (2010). English as lingua franca in ASEAN. Hongkong : Hongkong.

Kolb, D. (1984). Experiential learning : Experience as the source of learning and development. Englewood, NJ : Prentice-Hall.

Lee, M.(n.d). Promoting problem - based leaening for english as a second language leaeners. Retrieved March 7, 2014, from http: //discover.education. purdue.edu/challenge /pblforesl/abo utthesite.htm.

Lekhakula, A. (2012). The Ups and Downs of PBL in Thailand : Where are we now? 2nd APJC-PBL (pp. 1-30). Shianghai, China : APJC-PBL.

Markham, T., Mergendoller, J., Larmer, J., and Ravitz, J. (2003). Project-based learning handbook. Canada: Buck Institute for Education.

Matthews-Aydinli, J. (2007). “Problem-Based Learning and Adult Learning Laguange Learners”. CAELA Brief. (4) : 1-8.

Ministry of Education. (1996). The 1996 English curriculum. Bangkok : Ministry of Education.

Noels, K., Pelletier, L., Clement, R., & Vallerand, R. J. (2003). Why Are You Learning a Second Language? Motivational Orientation and Self-Determination Theory. Language Learning, 53 supplement. Retrieved March 7, 2014, from https:// www.selfdeterminati ontheory.org/SDT/ocuments/2003_NoelsPelletierClementVallerand_LL.pdf.

Oxfod, R. E. Shearin, J. (1994). “Language learning motivation : Expanding theoretical framework”. 78(1) : 12-28.

Phettongkam, N. (2009). Motivation and Englishl language proficiency of M.6. students in governmental schools in Bangkok. M.A. Thesis, Language Institute, Thammasat University, Bangkok.

RIT. (n.d.). Characteristics of adult-learners. Retrieved May 24, 2014, from https:// walacecenter.rit.edu: http: //wallacecenter.rit.edu/tls/ characteristics-adult-learners.

Roschelle, J. (1999). “Transitionning to professional practice : Deweyan view of five analyses of problem-based learning”. Discourse Processes : A Multidisciplinary Journal, 27(2) : 231-240.

Shaw, W. (1995). Asian students attitudes towards English. In English for cross-cultural communication. (E. S. Larry, Ed.) London : MacMillan.

Simpson, J. (2011). Integrating Project-Based Learning in an English Tourism Classroom in a Thai University. Doctoral Thesis, Australian Catholic University, School of Education, Bangkok. Retrieved March 5, 2014, from library.acu.edu.au/digitaltheses/public/adt-acuvp309.

Thosukhowong, S. (1998). Motivation toward Englishs learning and language strategies of NIDA students. Unpublished M.A. Thesis, NIDA, Language Center, Bangkok.

Vygostky, L. (1978). Mind and society : The development of higher psychology process. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Wiriyachitra, A. 2. (2001). “A Thai University English Scenario in the Coming Decade”. Thai TESOL 14(1) : 4-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-06-30