การปิดจุดอ่อนและป้องกันภัยให้แลนไร้สาย

ผู้แต่ง

  • บุญจรีย์ เจษฎาปกรณ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          แลนไร้สายหรือวายฟายเป็นระบบเครือข่ายที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความสะดวกในการใช้งานและสามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่ที่ให้บริการแต่ปัญหาหนึ่งของการใช้แลนไร้สายคือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในเครือข่ายเนื่องจากเราไม่สามารถกำหนดทิศทางและขอบเขตของคลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบแลนไร้สายได้ทำให้อาจมีผู้บุกรุกเข้ามาใช้งานหรือดักจับข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายการบริหารจัดการและกำหนดค่าระบบแลนไร้สายอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยเหล่านี้ได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

จตุชัย แพงจันทร์. (2550). Master in Security. กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดีซี อินโฟร์ ดิสทริบิวเตอร์เซ็นเตอร์ จำกัด.

จตุชัย แพงจันทร์ และ อนุโชต วุฒิพรพงษ์. (2555). เจาะระบบ Network. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด.

ธวัชชัย ชมศิริ. (2553). Computer & Network Security. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชัน จำกัด.

อรรณพ ขันธิกุล และ อำนาจ มีมงคล. (2553). ออกแบบและติดตั้งระบบ Wireless LAN.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด.

Amazon. (2557). Wireless Access Pointss. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557, จาก https://www.amazon.com/Cisco-WAP4410N-Wireless-N-Access-Point/dp/B001IYCMNA.

ITvoe.com. (2557). Laptop Internal wireless (Wi-Fi) card failure and fix. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557, จาก http: //www.itvoe .com/blog/Laptop-Internal-wireless-Wifi-card-failure-and-fix.

Nohold.net. (2557). Linksys. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557, จาก https://sw.nohold.net/Linksys/Images /kb4123-001_en.png.

Vicomsoft. (2557). Wireless Networking. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557, จาก https://www.vicomsoft.com/images/learning-center/ wireless-networking.

Wikipedia. (2557). Wireless LAN. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557, จาก https://en .wikipedia. org/wiki/ Wireless_LAN.

Wireless.gumph.org. (2557). D-Link supports longrange Wi-Fi. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557, จาก https://wireless.gumph. org/content/3/1/041-dlink- variable- transmit.html.

Wirelessdefence.org. (2557). Default Wireless Router Setting. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557, จาก https://www.wireless defence. org/Contents/DefaultWI FISettings.htm.

WLANBook. (2557). WiFi Phishing. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557, จาก https://wlanbook.com/wifi-phishing.

Zokali Softwares. (2557). Softwares. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557, จาก https://www.zokali.com/softwares.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-06-30