ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความสามารถในการสื่อสาร ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • Gina M. Nunez มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          พื้นฐานการศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพรรณนา เพื่อมุ่งค้นหาระดับ และ ระบุปัจจัยเชิงจิตวิทยาของความสามารถในการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 102 คน ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อหาระดับความสามารถของการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และประวัติความเป็นมา ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางจิตวิทยา กล่าวคือ ; ความคิดของตนเอง, รูปแบบการเรียนรู้, ความกังวลทางภาษา, ความกระตือรือร้นจากสิ่งเร้า และ เทคนิคการเรียนรู้เฉพาะตัว

          การศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง การศึกษานี้พิสูจน์ให้เห็นว่า สมมุติฐานที่ว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความสามารถในการสื่อสารของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษกับปัจจัยทางจิตวิทยานั้นไม่เป็นความจริง ผลของการศึกษาพบว่า เทคนิคการเรียนรู้ตามเครื่องมือวัดของการชดเชยความรู้ที่ขาดหายไปกับวิธีการโดยรวมนั้นมีความสำพันธ์กันอย่างยิ่งกับความสามารถของผู้เรียน นอกเหนือจากนั้น การศึกษานี้ยังปฏิเสธถึงสมมุติฐานที่ว่า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความสามารถในการสื่อสารของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษกับตัวแปรทำนายแต่ละตัว เทคนิคการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนใช้การเรียนรู้ทางจิตสำนึกสามารถทำนายถึงความสามารถทางการอ่านของนักศึกษาได้ เครื่องมือวัดทางวิธีการเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางจิตสำนึกทั้งหลาย กับการจัดการทางอารมณ์แสดงออกมาในรูปของตัวแปรทำนายที่บอกระดับความสามารถทางการอ่านของนักศึกษาได้ อย่างไรก็ตามไม่มีตัวแปรไหนที่สามารถทำนายให้เห็นถึงความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baker, W. (2012, May). English as a lingua franca in Thailand : characterizations and implications. Englishes in Practice, Issue I. Retrieved September 22, 2015, from www.academia.edu/3830294English_as_a_Limgua_Franca_in_Thailand_Characterisations_and_Implications.

Biyaem, Suda. (1997). Learner training: changing roles for a changing world, Educational innovation for sustainable development. 3rdUNESCO-ACEID International Conference, Bangkok.

Bruner, D. A., Sinwongsuwat, K., & Shimray, Y. P. (2014). Thai-Serbian A2 university EFL learners' perspectives on learning and teaching oral English communication skills. In P. Subphadoongchone (Ed), The 34th Thailand TESOL International Conference Proceedings 2014 (pp. 13-34). Chiang Mai : TESOL Thailand.

Chinaworn, B. (2010, October 7). English to be the second language. Bangkok Post, Thailand Retrieved June 15,2015, from http//www.bangkokpost.com/breakingnews/200241english-to-be-made-2nd-language-in-schools

Ee-Ling L. Hashum, A. (2013). English in Southeast Asia : Features, policy and language use. John Benjamins Publishing Company.Gardner, R. C., &

Howirtz, E. K. M. B. Howirtz & Cope, J.A. (1991). Foreign language classroom anxiety. In E.K. Horwitz and D.J. Young. Language Anxiety : Englewoods Cliffs, NJ : Prentice Hall

Hiep, P. H. (2007). “Communicative language teaching : Unity within diversity ELT Journal, volume 61 Issue 3. Retrived September 16, 2015, from eltj.oxfodjournals.org/content 61(3), 193-201

Kachru, B. B. (2005). Asian Englishes : Beyond the canon. New Delhi : Oxford University Press.

Khamkhien, A. (2010). Teaching English speaking and English speaking tests in the Thai context : A Reflection from Thai Perspective. English Language Teaching, 3(1), 184-190.

Kitao, S. Kathleen. (1996). Testing Communicative Competence. The Internet TESL Journal, Vol. II, No. 5, May 1996. https://iteslj.org/

Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second - language learning. Rowley, Massachusetts : Newbury House Publishers.

Moyer, K. H. (2008). Debilitating and facilitating anxiety effects of identification. Journal of Undergraduate Psychological Research Vol. 3. Retrieved September 1, 2015, from library.wcsu.edu/dspace/bitstream/0/450/1/moyer/

pdf.

Naiman, N. et. al (1978). The good language learner. Volume 4 of bilingual education and bilingualism issue of modern languages in practice. Multilingual Matters.

National Capital Language Resource Center. (2015). Teaching Goals and Methods Goal Communitive Competence. Retrieved September 5, 2015 from www.nclrc.org/essentials/goals/methods/goal.htm.

Powell, T. (2008). The effect of ability grouping on the self-concept of above average, average and below average readers. ProQuest Retrieved September 1, 2015, from https//books.google.ie/books/about/The Effect_of_Ability_Grouping_on_the_Se.html?id=dBO-w2DTiwC

Richards, J. C. (2005). Communicative language teaching today. Cambridge University Press.

Rosa. de la M. (1991). Correlates of language learners' competence in English. Unpublished Doctoral Dissertation, Leyte Normal University, Tacloban City.

Ryden, M. B. (1978). An adult version of the Coopersmith Self-Esteem Inventory:Test-retest reliability and social desirability. Psychological Reports. 43 : 1189-1190.

Simpson, A., & Thammasathien, N. (2007). Thailand and Laos. In A. Simpson (Ed.), Language and national identity in Asia (pp. 391- 414). Oxford : Oxford University Press.

Wiriyachitra, A. (2000). English language teaching and learning in Thailand in this decade. 3rdUNESCO-ACEID International Conference, Bangkok. Thai TESOL Focus. Retrieved September 10, 2015, from www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/viewFile/.../4351.

Wongsothorn, A., Hiranburana, K., & Chinnawongs, S. (2003). English language teaching in Thailand today. In H. W. Kam, & R. L. Wong (Eds.), English language teaching in East Asia today : Changing policies and practices (pp. 441-453). Singapore : Eastern Universities Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-09-30