ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • ปริยานุช คิมหะจันทร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน   กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 จำนวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุ่มที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี แผนการสอน แบบประเมินชิ้นงาน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการประเมินข้อมูล ได้แก่ การทดสอบที ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิจัยได้ผลดังนี้ คะแนนทดสอบหลังเรียนทางด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เรียนรู้แบบเน้นภาระงานสูงกว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และโดยภาพรวมผู้เรียนพึงพอใจในการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานอยู่ในระดับดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford : Oxford University Press.

Hedge, T. (2000). Teaching and learning in language classroom. Oxford : Oxford University Press.

Krashen,S.D. (2007). Theory of second language acquisition. (Online). Retrieved December 18, 2014. from https://www.sk.com.br/sk-krash.html.

Little, W. (1983). Communicative language teaching. N.Y : Cambridge University Press.

Panor Sanguankaew and Wisa Chattiwat. (2011). “Task- based reading activity Model”. Silapakorn University Journal. 2 (2) : 69-81.

Skehan, P. (1996). Second language acquisition research and task-based Instruction in J. Willis and P. Willis (eds.) Oxford : Oxford University Press

Vipada Poonsakvorasan and Wisa Chattiwat. (2012). "The develpment of task-based instructional model by using metacognitive strategies for enhancing adult learners' reading comprehension”. Silapakorn University Journal. 2 (5) : 151-166.

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Harlow : Longman.

Willis,D.,and Willis, J. (2012). Task-Based Language Teaching Lesson Plans. (Online). Retrieved November 12, 2014. from https://www.willis-elt.co.uk/taskbased.html.

Wipanee Pengnate. (2013). Using task- based learning to uplift TOEIC proficiency test on reading skill for the 1st year engineering Students. Thai - Nichinstitute of Technology.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-09-30