การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงานองค์กร

ผู้แต่ง

  • อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

           การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจำนวนมากทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในสังคม ดังนั้นการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์มาช่วยในการบริหารองค์กร ซึ่งสารสนเทศทางการบัญชีถือเป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศธุรกิจ และมีส่วนสำคัญในการช่วยผู้บริหารขององค์กรในการตัดสินใจได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศทางการบัญชีเป็นการรวบรวมข้อมูลทางบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการบริหาร ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์จนถึงการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนั้น ยังสามารถนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน แม่นยำ และรวดเร็ว ก็จะสามารถทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

           ลักษณะของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารจะแตกต่างกันตามระดับการบริหาร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการปฏิบัติงานหรือการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation control) เป็นสำคัญ 2) ผู้บริหารระดับกลาง ใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อวางแผนระยะสั้น การสั่งการเพื่อควบคุมการจัดการ (Management control) ตามข้อปฏิบัติเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงวางแผนไว้ และ 3) ผู้บริหารระดับสูง ใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อวางแผนระยะยาว ควบคุมนโยบาย รวมทั้งการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) เพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์กร

           ดังนั้นสารสนเทศทางการบัญชีจึงมีประโยชน์และสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กรที่ยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชรินทร ศรีวิฑูรย์. (2557). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557, จาก https://www.chumphon2.mju.ac.th/E-learning/Elearning/E-learning/E-Learning_c/chapter/chapter1.htm.

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. (2555). กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557, จาก https://www.whiteoceansociety.com/download/.

ไทยรัฐออนไลน์. (2552). ตลาดชาเขียว กำลังซื้อวูบโออิชิงดอัดแคมเปญดุ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557, จาก https://www.thairath.co.th/content/406310.

เบญจวรรณ ตรากิจธรกุล. (2552). คุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557, จาก https://www.research.rmutt.ac.th/archives/3783.

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557, จาก https://elearning.northcm.ac.th/it/lesson9-1.asp.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. (2557). ระบบสารสนเทศธุรกิจ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557, จาก https://it.tru.ac.th/punchalee/inventory1/l2_2.html.

ลอจิสติกส์ไดเจส. (2551). 4 บริษัทไทย-ญี่ปุ่นไขกลยุทธ์ “ลดต้นทุน” ไม่ลดคุณภาพ. ธุรกิจ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557, จาก https://www.logisticsdigest.com/component/content/article/24-supply-chian-management/2234-4-บริษัทไทย-ญี่ปุ่นไขกลยุทธ์-%5C.

วรรณวิมล ศรีหิรัญ. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2556). แผนการส่งเสริม SMEs แผนฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556, จาก https://www.sme.go.th.

สุภาณี อินทน์จันทน์. (2557). การบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศทางการบัญชี. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

อัจฉรา จันทร์ฉาย และคณะ. (2556). คู่มือการเป็นผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Project สู่ธุรกิจ SMEs. กรุงเทพฯ : บริษัท อาตาปี จำกัด.

Robert L. Hurt. (2010). Accounting information systems. 2nd edition. New York : The McGraw-Hill Companies, Inc.

Romney, M., and P. Steinbart. (2006). Accounting Information Systems. New Jersey: Pearson, Inc.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-09-30