นโยบายทางเศรษฐศาสตร์กับการเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจร รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • แรกขวัญ สระวาสี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

          โครงการการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนรวมถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย มีบทบาทสำคัญในการช่วยลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการออกกฏหมายการอบรมความปลอดภัยทางถนนก่อนการสอบใบขับขี่เป็นเวลา 4 ชั่วโมงตั้งแต่ปี 2554 ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะประเมินผลโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการวิเคราะห์งบประมาณภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน และการประเมินต้นทุนประสิทธิผลของโครงการการให้ความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย

          ผลของการศึกษาพบว่า งบประมาณภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนนร้อยละ 7.31 ได้จัดสรรให้กับความปลอดภัยบนถนนโดยทางตรง และงบประมาณร้อยละ 92.69 ได้จัดสรรให้กับความปลอดภัยทางถนนโดยทางอ้อม ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า งบประมาณภาครัฐที่ได้จัดสรรให้กับความปลอดภัยบนถนนโดยทางตรง เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น งบประมาณที่ได้จัดสรรให้กับการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนมีเพียงร้อยละ 0.17 ของงบประมาณความปลอดภัยบนถนนโดยทางตรง และได้ถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าทำให้ช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรรถจักรยานยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโครงการการให้ความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยก่อนการสอบใบขับขี่ ในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันมีประสิทธิผลในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ที่ดีกว่าโครงการในปี พ.ศ. 2550 ดังนั้นรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการการให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย

References

Atiporn Ingsatit and Patarawun Woratanarat. (2009). Relationship between safety riding program and motorcycle accidents in Thailand. submitted to the Office of the Thai Health Promotion Foundation.

Beeck, EF. V., Borsboom, GJ., & Mackenbach, JP. (2000). “Economic development and traffic industrialized world, 1962 - 1990”. The International Journal Epidemiology. 29(3) : 503-509.

Becker G. (1993). Human Capital Book : A theoretical and empirical analysis with special reference to education Chicago. 3d edition. USA. The University of Chicago Press.

Blattenger, G., Fowles, R., & Loeb, P.D. (2013). “Determinants of motor vehicle crash fatalities using Bayesian model selection methods”. Research in Transportation Economics. (43) : 112-122.

Bureau of Non Communicable Disease, Department of Disease Control. (2015). Data statistics of the number of deaths and injuries from road accident in Thailand. Nonthaburi, Thailand. [Online]. Retrieved August 25, 2015, from https://thaincd.com/information-statistic/injured-data.php.

Bureau of the Budget. (2004 - 2013). Budget document for fiscal year 2004 - 2013. Bangkok.

Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat and Polpat Kotrajaras. (2012). “Pooled time-series analysis on traffic fatalities in Thailand”. World Review of Business Research. 2(6) : 170-182.

Department of Disease Control. (2012). Data statistics of the number of deaths and injuries from road accident in Thailand. Nonthaburi, Thailan. [Online]. Retrieved July 30, 2014, from https://thaincd.com/information-statistic/injured-data.php.

Department of Land Transport. (2007). Annual report on action plan in 2007. Bangkok.

-----. (2012). Annual report on action plan in 2012. Bangkok.

Drummond, M.F.,Stoodart, G.L. and Torrance, G.W. (1987). Methods for the economics evaluation of health care programs. Oxford : Oxford University Press.

Fowles, R., Loeb, P.D., Permpoonwiwat, C.K. & Clarke, W.A. (2014). Motorcycles accidents revisited : A classical and Bayesian analysis. Paper presented at the Eastern Economic Association Meetings, Boston, MA, USA.

Grossman M. (1972). “On the concept of health capital and the demand for health”. Journal of Political Economics. 80(2) : 223-255.

Hung K. V. & Huyen L.T. (2011). “Education influence in traffic safety : A case study in Vietnam”. IATSS Research 34(2) : 87-93.

Mayhew D R, and Simpson H M. (2002). The safety value of driver education and training. [Online]. Retrieved July 30, 2015, from https://injuryprevention.bmj.com/content/8/suppl_2/ii3.full.

Ministry of Public Health. (2012). Public health statistics in Thailand. Nonthaburi.

Nord, Erik. (1999). Cost-value analysis in health care making sense out of QALYs. Cambridge University Press.

Orasa Tangsayan, Uthis Penpaktr, Suknontha Kongsin and Sukhum Jiamton. (2013). “Cost-effectiveness analysis of successfully controlling blood glucose in diabetic patients in fiscal year 2010, Medical Service Department, Bangkok Metropolitan Administration”. Journal of Kuakarun. 20(1) : 72 - 85.

Rakhwan Tosutho, (1997). Economic loss and road accident related factors. Thesis submitted to Department of Economics, Graduate School, Chulalongkorn University.

Chompoonuh Kosalakorn. (2001). “The Economic consequences of policy-related variables on reductions in motor vehicle traffic fatalities : the case of Thailand”. Chulalongkorn Journal of Economics. 13(2) : 1-18.

Supachai Tangrattanapitak, Apasanee Boonyavarakul, Sirinad Tongsiri and Wiphu Kumnerddee. (2013). Cost- effectiveness of hospital-based aerobic exercise program in persons with type 2 diabetes mellitus. Journal of Thai Medicine. 23(2) : 57-63.

Torre L G, Mannocci A, Quaranta G & Torre L F. (2005). “Determinants of traffic accident mortality in Italy, 1997 - 1999”. Italian Journal of Public Heath. 2(2) : 59-60. [Online]. Retrieved August 1, 2015, from https://ijphjournal.it/article/view/5987/5732.

World Health Organization. (2013). World report on road traffic injury prevention: Summary. Jeneva Switzerland.

Zlatoper Thomas J. (1984). “Regression analysis of time series data on motor vehicle deaths in the United States”. Journal of Transport Economics and Policy. 18(3) : 263-274.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-31