มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ผู้แต่ง

  • พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า โดยมีเหตุผลเพื่อให้มาตรฐานการบัญชีของไทยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ทำให้งบการเงินของไทยและของต่างประเทศสามารถเปรียบเทียบกันได้ มาตรฐานฉบับนี้มีประเด็นสำคัญ คือ 1) การพิจารณาการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ 2) หลักการบัญชีในทางปฏิบัติ และ 3) การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งผู้อ่านจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในหลักการบันทึกบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงตัวอย่างการบันทึกบัญชีและรายงานการเงินประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

References

กุสุมา ดำพิทักษ์. (2553). การบัญชีชั้นสูง 2. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส.

ดุษฎี สงวนชาติ และวรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2557). การบัญชีชั้นสูง 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2558). มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559, จาก https://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2027%20revised%202558+.pdf/.

-----. (2559). มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559, จาก https://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2028%20revised%202558+.pdf/.

-----. (2559). มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559, จาก https://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2036.pdf/.

-----. (2559). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559, จาก https://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TFRS%203%20revised%202558+.pdf/.

-----. (2559). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559, จาก https://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TFRS%2011%20revised%202558+.pdf/.

Fisher.P.M., Taylor. W.J., Cheng, R.H. (2013). Advanced accounting. (11th ed.). Mason, OH : South-Western Cengage Learning.

International Accounting Standards Board (IFRSs 2014). (2014). International accounting standard 27 (IAS 27), Separate financial statement. [Online]. Retrieved January 29, 2016, from https://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Technical-summaries-2014/IAS%2027.pdf/.

-----. International Accounting Standard 28 (IAS 28). (2011). Investment in associates and Joint Ventures. [Online]. Retrieved January 29, 2016, from https://www.iasplus.com/en/news/2014/09/ifrs-10-ias-28/.

-----. International Financial Reporting Standards 3 (IFRS 3). (2013). Business Combinations. [Online]. Retrieved January 29, 2016, from https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-31