ทุนทางสังคมภายใต้บริบทชุมชนการปฏิบัติและการจัดการความรู้: การวิเคราะห์มโนทัศน์

ผู้แต่ง

  • อรรถไกร พันธุ์ภักดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือ เพื่อการวิเคราะห์มโนทัศน์ทุนทางสังคม และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในคำจำกัดความ กำหนดคุณลักษณะอธิบายคำศัพท์ และขอบเขตของมโนทัศน์ โดยใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์มโนทัศน์ของรอดเจอร์ 6 ขั้นตอน (Rodgers, B. L., 1989) ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ทุนทางสังคม พบว่านิยามปฏิบัติการแยกได้ออกเป็น 3 มิติ คือ เชิงโครงสร้าง เชิงความสัมพันธ์ และเชิงการตระหนักรู้ รวมถึงมโนทัศน์ที่เกิดขึ้นก่อน และที่เป็นผลลัพธ์ตามมา บทความนี้เสนอแนะว่าในการศึกษามโนทัศน์ทุนทางสังคมในบริบทด้านการจัดการความรู้ในเครือข่ายสังคมหรือองค์กร การที่จะระบุถึงนิยามปฏิบัติการของมโนทัศน์ทุนทางสังคมผู้ศึกษาควรแยกเป็นมิติของทุนทางสังคมก่อนเป็นลำดับแรกแล้วจึงกำหนดคำถามวิจัยที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงทุนทางสังคมเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกภายในเครือข่ายสังคมเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกันมากขึ้นและส่งผลต่อกิจกรรมต่างๆ ในด้านการจัดการความรู้

References

จุฬาวิทยานุกรม. (2557). “ทุนทางสังคม” .[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557, จาก https://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/ทุนทางสังคม.

เบญญาภา พรมพุกและวันชัย มุ้งตุ้ย. (2556). “การวิเคราะห์มโนทัศน์สภาวะการหน้าที่”. พยาบาลสาร. (40) : 130.

สมพร สังข์นิ่ม. (2546). “พจนานุกรมคำศัพท์ทางการบริหารเฉพาะ CEO”. สารดำรงราชานุภาพ. (10) 47 : 50-51.

เสรี พงศ์พิศ. (2548) เครือข่าย : ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้นชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพมหานคร : โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตสถาบันนักการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

เสรี พงศ์พิศ. (2546). แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ภูมิปัญญาไท.

อรรถไกร พันธุ์ภักดี. (2557). “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะในการสร้างความรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งเป็นสมาชิกในเครือข่ายการจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเขตภาคเหนือของประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 8(2) : 89-98.

Bourdieu, P. (2011). “The forms of capital”. Cultural theory : An anthology.2011 (1) : 81-93.

Campbell, C., &Jovchelovitch, S. (2000). “Health, community and development : Towards a social psychology of participation”. Journal of Community & Applied Social Psychology. 10(4) : 255-270.

Cobb S. (1976). “Social support as a moderator of life stress”. Psychosom. Med. (38) : 300-14.

Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In good company : How social capital makes organizations work. Harvard Business Press.

Coleman, J. S. (1988). “Social capital in the creation of human capital”. American journal of sociology. 1998(94) : 95-120.

Crowell, L. F. (2004). “Weak ties : a mechanism for helping women expand their social networks and increase their capital”. The social science journal. 41(1) : 15-28.

Daniel, B., Schwier, R. A., &McCalla, G. (2003). “Social capital in virtual learning communities and distributed communities of practice”. Canadian Journal of Learning and Technology/La revue canadienne de l'apprentissageet de la technologie. 29(3) : 113-139.

Darvish, H., & Nikbakhsh, R. (2010). “Studying the relations of social capital factors with knowledge sharing : A case study at research”. Transylvanian Review of Administrative Sciences. (31) : 28-47.

Edmondson, R.. (2003). “Social capital: a strategy for enhancing health?”.Social Science & Medicine. 57(9) : 1723-1733.

Fukuyama, F. (2001). “Social capital, civil society and development”. Third world quarterly. 22(1) : 7-20.

Griffiths, R., Horsfall, J., Moore, M., Lane, D., Kroon, V., & Langdon, R. (2009). “Building social capital with women in a socially disadvantaged community”. International journal of nursing practice. 15(3) : 172-184.

Hawe, P., &Shiell, A. (2000). “Social capital and health promotion : a review”. Social science & medicine. 51(6) : 871-885.

Horvat, E. M., Weininger, E. B., &Lareau, A. (2003). “From social ties to social capital : Class differences in the relations between schools and parent networks”. American Educational Research Journal. 40(2) : 319-351.

Inkpen, A. C., & Tsang, E. W. (2005). “Social capital, networks, and knowledge transfer”. Academy of management review. 30(1) : 146-165.

Kahn, J. H., Hessling, R. M., & Russell, D. W. (2003). “Social support, health, and well-being among the elderly : What is the role of negative affectivity?”.Personality and Individual Differences. 35(1). : 5-17.

Kim, D., Subramanian, S. V., & Kawachi, I. (2006). “Bonding versus bridging social capital and their associations with self-rated health : a multilevel analysis of 40 US communities”. Journal of Epidemiology and Community Health. 60(2) : 116-122.

rause, D. R., Handfield, R. B., & Tyler, B. B. (2007). “The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement”. Journal of operations management. 25(2) : 528-545.

Kondo, N., Sembajwe, G., Kawachi, I., van Dam, R. M., Subramanian, S. V., & Yamagata, Z. (2009). “Income inequality, mortality, and self-rated health: meta-analysis of multilevel studies”. Bmj. (339) : b4471.

Laurence, J. (20011). The effect of ethnic diversity and community disadvantage on social cohesion : A multi-level analysis of social capital and interethnic relations in UK communities. European Sociological Review. 27 (1) : 70-89.

Leenders, R. T. A., & Gabbay, S. M. (Eds.). (1999). Corporate social capital and liability. Springer.

Lesser, E., &Prusak, L. (1999). “Communities of practice, social capital and organizational knowledge”. Information Systems Review. 1(1) : 3-10.

Liu, A. Q., &Besser, T. (2003). “Social Capital and Participation in Community Improvement Activities by Elderly Residents in Small Towns and Rural Communities”. Rural Sociology. 68(3) : 343-365.

Looman, W. S., &Lindeke, L. L. (2005). “Health and social context : Social capital's utility as a construct for nursing and health promotion”. Journal of pediatric health care. 19(2) : 90-94.

Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage”. Academy of Management Review. 23(2) : 242-266.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior : The good soldier syndrome. Lexington Books/DC Heath and Com.

Pilisuk, M., Boylan, R., &Acredolo, C. (1987). “Social support, life stress, and subsequent medical care utilization”. Health Psycholog. 6(4) : 273.

Popay, J. (2000). “Social capital: the role of narrative and historical research”. Journal of epidemiology and community health. 54(6) : 401-401.

Portes, A. (2000). “Social capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24(1) : 1-24.

Prusak, L., & Cohen, D. (2001). “How to invest in social capital”. Harvard business review. 79(6) : 86-97.

Putnam, R. D. (1995). “Bowling alone: America's declining social capital”. Journal of Democracy, 6 (68) :65 -78.

Putnam, R. (1993). “The prosperous community: social capital and public life”. The americanprospec. 13(4) : 249 -258.

Resnick, P. (2004). Impersonal sociotechnical capital, ICTs, and collective action among strangers. MIT press. 1(1) : 399-412.

Rodgers, B. L. (1989). “Concepts, analysis and the development of nursing knowledge : the evolutionary cycle”. Journal of advanced nursing. 14(4) : 330-335.

Rodgers B.L. (2000) Concept analysis : an evolutionary view. In Concept Development in Nursing : Foundations, Techniques, and Applications, 2nded. Saunders, Philadelphia.

Ryan, L., Sales, R., Tilki, M., & Siara, B. (2008). “Social networks, social support and social capital : The experiences of recent Polish migrants in London”. Sociology. 42(4) : 672-690.

Sander, T., &Lowney, K.. (2006). Social capital building toolkit (version 1.2). Cambridge, MA : JohnF Kennedy School of Government Harvard University.

Shah, D. V. (1998). “Civic Engagement, Interpersonal Trust, and Television Use : An Individual?Level Assessment of Social Capital”. Political Psychology. 19(3) : 469-496.

Von Krogh, G., Ichijo, K., &Nonaka, I. (2000). Enabling knowledge creation : How to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation. Oxford university press.

Weitzman, E. R., & Chen, Y. Y. (2005). “Risk modifying effect of social capital on measures of heavy alcohol consumption, alcohol abuse, harms, and secondhand effects : national survey findings”. Journal of Epidemiology and Community Health. 59(4) : 303-309.

Yli-Renko, H., Autio, E., & Sapienza, H. J. (2001). “Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technologybased firms”. Strategic management journal. 22(6-7) : 587-613.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-31