ทักษะสำคัญสำหรับนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • ธัญลักษณ์ อนันต์พนากุล มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลของนักวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคทุกส่วน เพราะการทำธุรกรรมต่างๆ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การประกอบกิจการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความต้องการบุคลากรทางด้านบัญชีทั้งสิ้น ซึ่งทักษะสำคัญอันเป็นสมรรถนะที่ได้เปรียบทางวิชาชีพของนักบัญชีประกอบด้วย 1) ทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสารสนเทศเป็นสิ่งสนับสนุนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน ทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่ถูกต้อง แม่นยำ และครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารกันระหว่างการปฏิบัติงาน ประสานงาน รวบรวมเอกสาร วิเคราะห์รายการ นำเสนอข้อมูลในงบการเงิน และเจรจาได้เฉกเช่นคนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ    นักบัญชีที่ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้านต่างๆ อย่างเป็นสากล

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมอาเชียน กระทรวงต่างประเทศ. (2556). 58 คำตอบสู่ประชาคมอาเชียน 2558. กรุงเทพฯ : กรมอาเชียนกระทรวงต่างประเทศ.

พลพธู ปียวรรณ และ กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท. (2557). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด.

สุรพร ภาณุดุลกิตติ (2558). การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นงบการเงินและภาษีอากร และทักษะวิชาชีพของนักบัญชีในยุคประชาคมอาเซียน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

อุดม ธนูรัตนพงศ์. (2555). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการบริการสาขาวิชาบัญชี. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 จาก https://tax.bugnoms.com/the-effect-of-aec-with-accounting/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Aldaba, R. M. (2012). “AEC 2015 : challenges affecting labor mobility and MRAs : professional services”. Philippine Journal of Development. 39(1/2) : 49.

Frendo, E. and Mahoney, S. (2007). English for accounting--express series.Oxford University Press, Oxford New York.

Klose, M., & Sabangban, P. (2011). “Thailand's convergence to IFRS”. Controlling & Management. 55(1) : 25-29.

Sun Sengngom. (2016). International multidisciplinary conference : digital entrepreneurship in AEC Era. Nakorn Pathom Province : Christian University of Thailand.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-31