กลวิธีการเตรียมการก่อนการเขียนในการเขียนอนุเฉทเชิงพรรณนาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาลัยเอกชนในจังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • ซื่อหลง กวน มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

using pre-writing techniques, English descriptive paragraph writing

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งมุ่งค้นหาผลของการใช้กลวิธีการเตรียมก่อนการเขียนด้วยรูปภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนอนุเฉทเชิงพรรณนาของนักศึกษา 16 คนที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยความสมัครใจ ณ มหาลัยเอกชนในประเทศไทย งานวิจัยนี้ได้ค้นคว้าเพื่อที่จะทดสอบว่าการใช้กลวิธีการเตรียมก่อนการเขียนด้วยรูปภาพ สามารถพัฒนาการเขียนอนุเฉทเชิงพรรณนาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาลัยเอกชนในจังหวัดนครปฐมอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  งานวิจัยยังวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการใช้กลวิธีการเตรียมก่อนการเขียนก่อนการเขียนโดยรูปภาพ ในการพัฒนาการเขียนอนุเฉทเชิงพรรณนาโดยใช้รูปภาพ กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนให้เขียนอนุเฉทเชิงพรรณนาภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการเตรียมก่อนการเขียนโดยใช้รูปภาพ เป็นเวลาห้าสัปดาห์รวม 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการทดสอบก่อนและหลังการทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามทัศนคติของผู้เรียน โปรแกรม Statistical Social Package for Social Sciences Version 16  (SPSS 16) ได้วัดผลกระทบของการวัดตัวแปรต้นในตัวแปรอิสระ ในการวิจัยพบว่าการใช้กลวิธีการเตรียมก่อนการเขียนกับรูปภาพได้ช่วยให้นักศึกษาสร้างความคิดและเรียบเรียงประโยคของพวกเขาในรูปแบบอนุเฉทได้มากขึ้น การวิจัยได้ยอมรับสมมติฐานที่ว่าการใช้ กลวิธีเตรียมการเขียนด้วยรูปภาพ สามารถพัฒนาการเขียนอนุเฉทเชิงพรรณนาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดนครปฐม ผลของแบบสอบถามทัศนคติของผู้เรียนเผยว่านักศึกษารู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอนุเฉทเชิงพรรณนาภาษาอังกฤษโดยใช้รูปภาพ นอกจากนั้นยังได้ยอมรับสมมติฐานที่ว่าใช้กลวิธีการเตรียมการก่อนการเขียนด้วยรูปภาพยังเพิ่มความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการเขียนอนุเฉทเชิงพรรณนาภาษาอังกฤษ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bell, N. (2007). Visualizing and verbalizing for language comprehension and thinking (2 ed.). San Luis Obispo, CA: Gander Publishing.

Descriptive paragraph iRubric. (2013). [Online]. Retrieved June 1 ,2013 from www.rcampus.com/indexrubric.cfm.

Dhanarattigannon, J. (2008). Thai college students' response to nontraditional writing instruction in a Thai university. [Online]. Retrieved June 1, 2013 from from ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3381449).

Dujsik, D. (2008). The effects of pre-writing strategy training guided by computer-based procedural facilitation on ESL students' strategy use, writing quantity, and writing quality. [Online]. Retrieved June 13, 2014 from (Graduate Thesis and Dissertations). University of South Florida. Retrieved from https://scholarcommons.usf.edu/etd/221.

Graham, S., & Perin, D. (2007). Writing next : Effective strategies to improve writing of adoles cents in middle and high schools - A report to carnegie corporation of new york. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.

Hedge,T. (2005). Writing. Oxford : Oxford University Press.

Ho, B. (2006). Using the process approach to teach writing in 6 Hongkong primary classrooms. New Hovizons in Education. No. 53. [Online]. Retrieved June 23, 2014 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847597.pdf.

James, B. (2015, January). Thai English proficiency drops, now. 3 in Asia. [Online]. Retrieved June 23, 2014 from Bangkok Post website, https://www.bangkokpost.com/learning/learning-news/756536/thai-english-proficiency-drops-now-3rd-worst-in-asia-ef.

Jenwitheesuk, T. (2009). A study of persisted syntactic errors in writing of the 3 year students of English for international communication program. Paper presented at the The Role of Universities in Hands-on Education.

Joyce, M. F. (2009). Effects of pre-writing activities on the writing confidence in children with disabilities. The Leading Digital Library Dedicated to Education & Information Technology. Retrieved June 23, 2014 from https://www.editlib.org/p/124850/.

Khamkhien, A. (2010). "Teaching English speaking and English speaking tests in the Thai context: A Reflection from Thai Perspective". English Language Teaching. 3(1) : 184-190.

Kita, S. Kathleen. (1996). Testing Communicative Competence. The Internet TESL Journal. II (5) Retrieved June 23, 2014 from. https://iteslj.org/.

Kitao (1996). Why do we teach English?. The Internet TESL J., 2(4) : 1-3. Retrieved June 23, 2014 from https://www.aitech.ac.jp/-iteslj/.?

Likert Scale. (2016). [Online]. Retrieved September 1, 2016 14 from https://en.wikipedia.ord/wiki.

Mahnam, L. & Nejadansari, D. (2012). "The effects of different pre-writing strategies on Iranian EFL writing achievement". International Education Studies. 5 (1.) [Online]. Retrieved May 1, 2014 from https://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/14300.

Moghaddas, B. (2011). "The effect of pre-writing activities on the Indian ESL learners' Composition". ELT Voices, India. ISSN: 2230-9136.

Nunan, D. (1999). Second Language Teaching & Learning. Boston: Heinle & Heinle. Hedge,T. (2005). Writing. Oxford : Oxford University Press.

O' Mealia, S. (2011). How can prewriting strategies benefit students? Education Masters. Fisher Digital Publications.

Pawapatcharaudom, R. (2007). An investigation of Thai Students' English Language Problems and Their Learning Strategies in the International Program at Mahidol University. M.A. Thesis: King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok.

Sattayatham, A. & Rattanapinyowong, P. (2008). "Analysis of errors in paragraph writing in English by first year medical students from the four medical schools at Mahidol University". Silpakorn University International Journal. (8) : 17-38.

Silva, T. (1993). "Toward and Understanding of the Distinct Nature of L2 Writing". TESOL Quarterly. 27(4): 657-677.

Tabatabaei, O. & Ali, H. A. (2012). "The effect of reading-based pre-writing activities on the writing performance in an EFL setting". Journal of Educational and Social Research. Doi:10.5901/jesr.2012. V2n2. 371.

Thailand ranks near bottom in English proficiency: survey. [Online]. Retrieved September 10, 2016, from The Nation website,https://www.nationmultimedia.com/news/business/macroeconomics/30218895.

Watcharapunyawong, S. & Usaha, S. (2013). "Thai EFL students' writing errors in different text types: the interference of the rst language". English Language Teaching. 6(1) : 67-78.

Williams. J. (2005). Teaching writing in second or foreign language classrooms. USA : McGraw Hill.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-31