การพัฒนาโปรแกรมบันทึกบัญชีธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • ธัญลักษณ์ อนันต์พนากุล มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

โปรแกรมบันทึกบัญชีธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก, ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดเล็ก

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมบันทึกบัญชีธุรกิจค้าปลีกที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน การพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ตลอดจนการประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบันทึกบัญชีธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก และ 2) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่มีต่อโปรแกรมบันทึกบัญชีธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 47 ราย ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง โดยคำนึงถึงความสมัครใจ ความพร้อมในการให้ข้อมูลและการทดลองใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวิจัยควบคู่ไปกับแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

          ผลการวิจัยพบว่า (1) โปรแกรมบันทึกบัญชีธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ระบบคือ ระบบค่าเริ่มต้น ระบบบัญชีรายรับ ระบบบัญชีรายจ่าย และระบบรายงานการเงิน มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (2) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีธุรกิจค้าปลีกโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าโปรแกรมบันทึกบัญชีธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กนี้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการบัญชี ของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤษณ์ ทัพจุฬา. (2557). ความสำเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ยิ่งลักษณ์ เขมโชติกูร. (2552). ผลกระทบของแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ลำไพ จุ่นเจิม และคณะ. (2557). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

สุขเกษม ลางคุลเสน. (2553). การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการนำระบบบัญชีมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มร้านค้าชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. ลำปาง: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2559). เทคนิคการปรับปรุงร้านค้าปลีก. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จาก https://www.sme.go.th/th/images/data/ES/download/2016.

Taylor, Lynda Catherine. (2006). Management accounting and new technology in a retail company: a case study. The University of Manchester (United Kingdom), ProQuest Dissertations Publishing.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-09-30