ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวมุสลิม

ผู้แต่ง

  • สงกรานต์ กลมสุข มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

นักท่องเที่ยวมุสลิม, การบริการสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

บทคัดย่อ

        งานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวมุสลิม" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 410 ชุด และการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการ / ทำงานในธุรกิจโรงแรม จำนวน 17 คน จากนั้นจึงนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การสกัดองค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยการกำหนดค่าน้ำหนัก (Loading Factor) และค่าเจาะจง (Eigen value) ที่ 0.5 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ค่าการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง (Kaiser-Meyer-Olkin : KMO) เท่ากับ 0.957 และค่า Bartlette's test of Sphericity เท่ากับ 27,720 (P Value = 0.000) และค่าองศาอิสระ (degree of freedom : df) เท่ากับ 990 และจากการวิเคราะห์ปัจจัยรายด้านพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวมุสลิม มากที่สุด ได้ลดลงจาก 7 ด้านเหลือเพียง 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีค่าไอเกนระหว่าง 1.271 - 26.046 และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้รวมกันร้อยละ 57.881 ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มปัจจัยได้ดังนี้ ด้านที่มีค่านำหนักมากที่สุด คือด้านการอำนวยความสะดวก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.712-0.852  รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและศาสนา มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.729-0.586 ด้านที่ 3 ได้แก่ ด้านสุขลักษณะ-สุขอนามัย มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.748-0.632 ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.678-0.536 และด้านที่ 5 ด้านการรักษาความปลอดภัย มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.637-0.515 นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก ให้ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเป็นตลาดใหญ่และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงศึกษาหลักศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลามเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่พักให้ถูกต้องตามศาสนบัญญัติ หรือ Shariah-Compliant Hotel รวมทั้งการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานการให้บริการแบบฮาลาล หรือ Halal Certificate เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมุสลิมว่าจะได้รับการดูแล เอาใจใส่ได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมุสลิม และสร้างโอกาสและการได้เปรียบทางธุรกิจในประเทศไทยเพื่อการเป็นผู้นำด้านการบริการท่องเที่ยวและโรงแรมในกลุ่มประเทศสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Tourism. (2555). Hotel Standard for Tourism First Edition. [online]. Retrieved on October 4, 2557 from https://thaihotels.org/wp-content/uploads/2012/08/.

Department of Tourism. (2557). A Summarized of Tourism Situation of 2557-2558. [online]. Retrieved on October 4, 2557 from https://www.tourism.go.th/home/details/11/222/23674.

Chirawadee Rattanaphitoonchai. (2013). "Muslim Tourism Market : The Opportunity for Thailand after AEC by ITD". Bangkok Business Journal. 5(6) : 13.

Dann, G. (1977). "Anomie, Ego-Enhancement and Tourism". Annals of Tourism Research. 4 (4) : 184-194.

Hudson, Simon. (2008). Tourism and Hospitality Marketing : A Global Perspective. SAGE, London.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2002). Principle of Management. Pearson Education.

Martha L. Thurlow and Team. (2007). Assessment Accommodations Research: Considerations for Design and Analysis. [Online] Retrieved on 13 August 2014 from https://www.cehd.umn.edu /NCEO/onlinepubs/Technical26.htm.

Mohd Rizal Razalli. (2013). Developing a Model for Islamic Hotels: Evaluating Opportunities and Challenges. [Online]. Retrieved on 1 September 2014 from https://repo.uum.edu.my/7089/.

Nor Zafir Md Salleh. (2014). "The Practice of Shariah-Compliant Hotel in Malaysia". International Journal of Trade. Economics and Finance. 5(1) : 26-30.

PEW Research Center. (2544). Mapping the Global Muslim Population. [online]. Retrieved on September 1, 2014. from https://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/.

Philip Kotler. (2011). Principle of Marketing. 14th edition. Prentice Hall United State of America.

Shirzad Mansouri (2014). Role of Halal Tourism Ideology in destination Competitiveness : A study on selected hotels in Bangkok, Thailand. International Conference on Law, Education and Humanities (ICLEH'14). Jan. 30-31, 2014. Pattaya (Thailand).

Swarbrooke, John and Horner, Susan. (2007). Consumer Behavior in Tourism. 2nd edition. Butterworth-Heinemann, Oxford.

Wanwisa Ngamsangchaikit. (2015). Thailand first half looks good. [Online] Retrieved on 10 August 2015 from https:// www.ttrweekly.com/site/2015/08/thailand-first-half-looks-good/.

Wanwisa Ngamsangchaikit. (2015). Thailand : Travel Second Half looks good. [Online] Retrieved on 10 August 2015 from https://www.ttrweekly.com/site/2015/06/thailand-travel-second-half-looks-good/.

World Tourism Organization. (2015). Tourism Statistics. [Online] Retrieved on 10 August 2015 from https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current.

Yusniza Kamarulzaman, Farinda Abdul Ghani and Azian Madun. (2012). The Acceptance of Islamic Hotel in Malaysia. [Online] Retrieved on 1 September 2014 from https://www.researchgate.net/.

Zakiah Samori and Fadilah Abd Rahman. (2013). Towards the Formation of SHARIAH Compliant Hotel in Malaysia: An Exploratory Study on its Opportunity study and Challenges. The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings Istanbul, Turkey.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-09-30