ความรู้และทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • มลฤดี โพธิ์พิจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ความรู้, ทัศนคติ, ผู้สูงอายุ, เพศสัมพันธ์

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยในตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสุ่มเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และแบบสอบถามทัศนคติ   เรื่องเพศสัมพันธ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 48.00 และ 73.00 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ในการนำผลการวิจัยไปใช้ว่างานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมความรู้และทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว รวมทั้งคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา สามารถนำผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลประกอบการสอนเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ อย่างมีความสุขและทำให้เกิดเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุที่เหมาะสมในผู้สูงอายุและคู่สมรสต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

เขมิกา ยามะรัต. (2556). โครงการวิจัยสุขภาวะทางเพศของผู้สูงวัยในพื้นที่นครราชสีมาสิงห์บุรีและปทุมธานี. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

ชัชวาล วงค์สารี. (2559). บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาเพศสัมพันธ์ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 22(2), 128-136.

ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์. (2552). ความรู้และทัศนคติต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่" วารสารวิชาการสาธารณสุข, 18(6), 873.

ปวีณา เพิ่มพูล. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองทางเพศและความพึงพอใจทางเพศของผู้สูงอายุใน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเพศศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พัชรินทร์ ทัพวิเศษ. (2547). ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเผชิญความจริงที่มีต่อความรู้ เจตคติ และความวิตกกังวลในเรื่องเพศสัมพันธ์ของสตรีวัยหมดระดู ในคลินิกวัยทอง โรงพยาบาลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา, และวาทินี บุญชะลักษี. (2557). "เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ: ศึกษาในเขตชนบท จังหวัดกาญจนบุรี" วารสารประชากร, (2), 93-108.สุฑารัตน์ ชูรส. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชาย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Adrienne, E., Sarah, R., Avi S. (2010). Technologies of Sexiness: Theorizing Women's Engagement in the Sexualization of Culture, Feminism & Psychology. Sage. 20(1): February 2010.doi:10.1177/0959353509351854.

Daisy, B. K., (2017). Promotion of Sexuality Health and Wellbeing among Elserly Nursing Home Resident. Thesis Ph.D. (Degree Programe in Nursing), arcada university of applied sciences : Finland.

Danielle, L. A., Ana, P. O. M., Marcia, C. L., and Julia, C. M. V.(2016). The exercise of sexuality among the elderly and associated factors. Gerontol j. ,19(5), 861-869.

Delamater, J. D., & Sill, M. (2012). Sexual Expression in Later Life: A Review and Synthesis. Journal of sex Research, (49), 125-141.

Freeman, E.,and Coast, E.(2013). Sex in older age in rural Malawi. Ageing and societ,34(7), 1118-1141.

Jeanne, L. S. (2011). Older woman, marital relationships, and sexuality in china. Springer Science Business Media, (36), 361-377.

Kim, Y., & Yoo, Y. J. (2013). Gender differences in factors influencing sexual satisfaction in Koreaon. older adults, (56), 321-326.

Lindau, S. T., Gavviloba, N. (2010). Sex, Health, and Years of sexually active life gained due to good health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing. British Medical Journal, (340), 810.

Raefa, R.A., and Alam, Doaa, S. F.(2016). Knowledge, attitude and practice of elders about sexuality. Journal of Nursing Education and Practice, 6(12), 24-33.

Trompeter, S. E., Bettencourt, R., & Barrett-Connor, E. (2012). Sexual activity and satisfaction in healthy community-dwelling older woman. National institutes of health, (125), 37-43.

Wang, T. F., Lu, C. H., & Chen, I. J. (2012). Sexual knowledge, attitudes and activity of older People in Taipei, Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 17(4), 443-450.

World Health Organization. (2014). Ageing and Life Course. [Online] Retrieved December 21, 2016, from https://www.who.int/ageing/active_ageing/en.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-03-31