การใช้อุปกรณ์ดาม/พยุงขาชนิดยาวในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อต้นขาในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะเฉียบพลัน

ผู้แต่ง

  • นงนุช ล่วงพ้น มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

อุปกรณ์ดาม, พยุงขาชนิดยาว, โรคหลอดเลือดสมอง, เข่าทรุด เข่าแอ่น

บทคัดย่อ

          ปัจจุบันผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวน  เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาที่พบบ่อยคือเข่าทรุดและเข่าแอ่นทำให้การเดินผิดปกติไปโดยในระยะแรกผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาหรือความตึงตัวของกล้ามเนื้องอและเหยียดเข่าต่ำกว่าปกติจึงเกิดเข่าทรุด ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะเหยียดเข่าได้ตรงในระหว่างการยืนหรือเดิน และปัญหาเข่าแอ่นมากเกินไปในขณะเดินจะพบในระยะต่อมาเนื่องจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อขาบางมัดเริ่ม  กลับมา ทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมการทำงานของเข่าได้บ้างแบบไม่สมดุลดังนั้นการยืน เดิน จึงเป็นเป้าหมายแรก ที่ผู้ป่วยและญาติต้องการการรักษาทางกายภาพบำบัด การใช้อุปกรณ์ดาม/พยุงขาชนิดยาวเข้ามาใช้กับผู้ป่วยระยะแรก โดยอาศัยหลักการดามหรือพยุงให้มีการทำงานที่มั่นคง ของเข่าในขาข้างที่อ่อนแรงการลงน้ำหนักขาทั้งสองข้างจึงใกล้เคียงกัน ทำให้กล้ามเนื้อต้นขามีความแข็งแรงเร็วขึ้นจากการทำงานต้านแรงโน้มถ่วงของโลกเมื่อมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาแล้วจะปรับเปลี่ยนจากอุปกรณ์ดาม/พยุงขาชนิดยาวเป็นแบบสั้นเพื่อลดการพยุงกล้ามเนื้อลง  ดังนั้นกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นจึงเป็นการเพิ่มความ  แข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วอีกทางหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

พรพิมล มาศสกุลพรรณ. ทิพยรัตน์ ศฤงคารินกุล กาญจนา ริ้วทอง พรทิพย์พา ธิมายอม และพรพิมล วิเชียรไพศาล. (2559). แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ, บริษัท ธนาเพรส จำกัด.

Appasamy, M. De Witt, M.E, Patel, N. Yeh,Nloom, O. & Oreste, A. (2015) Treatment strategies for genu recurvatum in adult patients withhemiparesis: A case series. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. 7(10), 105-112.

Badke, M. & DiFabio, R. (1990). "Relationship of sensory to balance function in patients with hemiplegia". Physical Therapy.(70), 542-548.

Bleyenheuft, C. Bleyenheuft Y. Hanson, P. and Deltombe, T. (2010). Treatment of genu recurvatum in hemiparetic adult patients: A systematicliterature review. Annals of physical and rehabilitation medicine. (53), 189-199.

Boudarham, J., Zory, R., Genet, F., Vigne, G., Bensmail, D., Roche, N., & Pradon, D. (2013). Effects of a knee-ankle-foot orthosis on gait biomechanical characteristics of paretic and non-paretic limbs in hemiplegic patients with genu recurvatum. Clinical Biomech (Bristol, Avon). 28(1), 73-78.

Bravin, M.P. Nirav, V. & Deepak, G. (2017). Walking ability in stroke patients using knee gaiter and suspended walker for gait training. Journal of Family Medicine and Primary Care. 6(4), 795-797.

Burcu, T. & Zilan, B. (2017). The effect of different ankle and knee supports on balance in early ambulation of post-stroke hemiplegic patients. Neurological Sciences. (10), 3065-3068.

Chin, P. Rosie, A. Irving, M. & Smith, R. (1982). Studies in hemiplegic gait. In: Rose F, ed. Advances in Stroke Therapy. New York, NY: RavenPress.

Colaso, M. Joshi, J. & Singh, N. (1971). Variation of gait patterns in adulthemiplegia. Neurology India. (19), 212-216.

Davidson, I. & Waters, K. (2000). Physiotherapists working with strokepatients. Physiotherapy. (86), 69-80.

De Wit, D.C.Buurke, J.H.Nijlant, J.M.Ijzerman, M.J. andHermens, H.J. (2004). The effect of an ankle-foot orthosis on walking ability in chronic stroke patients: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. 18(5), 550-557.

John, D.H. John, W. Michel, J.R. and Fisk. A.A.O.S. (2008). Atlas of Orthoses and Assistive Devices. 4 ed. Philadelphia. Mosby Elsevier.

Karen, J.M. Fabian, E.P. Scott, C.C., Shawn, B. and Patricia, S.S. (2008). Locomotor treadmill training with partial body-weight support before overground gait in adults with acute stroke: A pilot study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. (89), 684-691.

Kralj, A & Stanic, U. (1993). Enhancement of hemiplegic patientrehabilitation by means of functional electrical stimulation. Prosthetics and Orthotics International. (17), 107-114.

Lew, H.L. Lombard, L.A. Reddy, C.C. Moroz, A. Edgley, S.R, and Chae, J. (2009). Strokeand neurodegenerative disorders: 3. Poststroke rehabilitation. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. 1(3 suppl), S19-S26.

Morinaka, Y. Matsuo, Y. Nojima, M. & Morinaka, S. (1982). Clinical evaluation of a knee-ankle-foot-orthosis for hemiplegic patients. Prosthetics and Orthotics International. (6), 111-115.

Naito, Y. Kamiya, M. Nakagawa, M. Morishima, N. Ishikawa, T. Ota, S. & Kanai A. (2015). Effect of a custom-made hinged knee brace with assist function for patients with acute stroke. WCPT Congress 2015 Physical Therapy. (1) : Supl 1, 1066-1067.

Padua, L.Doneddu, P.E.Iodice, F.Coraci, D.and Rossini, P.M. (2017). Transfer to inpatient rehabilitation facilities after neurological admission. Neurological Sciences. 38(4), 687-688.

Shurr, D. Harold, M. Jhon, A. and Harley, F. (1978). The Iowa Knee Orthosis. Orthotics and Prosthetics. 35(32), 20-24.

Sigal P, Asaf F, Eitan R, & Isabella S. (2015). Prevention of Genu Recurvatum in Poststroke Patients Using a Hinged Soft Knee Orthosis. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. (7), 1042-1051.

Stein, J. Bishop, L. Stetin, D.J. & Wong, C.K. (2014). Gait training with a robotic leg brace after stroke: A randomized controlled pilot study. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 93(11), 987-994.

Takashi, Y. Ken, A. and Masayuki, I. (2004). Stroke Rehabilitation and Long Leg Brace.Journal Topics in Stroke Rehabilitation. 11(3), 6-8.

Trueblood, P.R, Walker, J.M, Perry, J.& Gronley, J.K. (1989). Pelvic exercise andgait in hemiplegia. Physical Therapy. (69), 18-26.

Weerdesteyn, V. De, N.M. Van Duijnhoven, H.J. & Geurts, A.C. (2008). Falls inindividuals with stroke. Journal of Rehabilitation Research and Development. (450), 1195-1213.

Woolley, S.M. (2001). Characteristics of gait in hemiplegia. Topics in Stroke Rehabilitation. (7), 1-18.

Yamanaka, T. Akashi, K. & Ishii, M. (2004). Stroke rehabilitation and long leg brace. Topics in Stroke Rehabilitation. 11(3), 6-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30