การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยท่อน้ำนมอุดตัน

ผู้แต่ง

  • ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

กายภาพบำบัด, ท่อน้ำนมอุดตัน, เจ็บเต้านมจากการให้นม, เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

บทคัดย่อ

          การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ทั้งต่อมารดาและทารก ดังนั้นหลายองค์กรสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ   ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ  การอาการเจ็บปวดจากการให้นมลูก โดยเกิดได้จากหลายพยาธิสภาพรวมถึงภาวะท่อน้ำนมอุดตันและเต้านมอักเสบ ซึ่งการจัดการกับภาวะท่อน้ำนมอุดตันที่ดีที่สุดคือการป้องกันนั่นคือ การระบายน้ำนมออกให้เกลี้ยงเต้า ไม่ปล่อยให้มีนมค้างเต้า และหากเกิดท่อน้ำนมอุดตันแล้วการสอน ให้ผู้ป่วยดูแลด้วยตนเองอย่างทันท่วงทีเป็นวิธีการที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามบางครั้งผู้ป่วยไม่สามารถจัดการกับปัญหาท่อ     น้ำนมอุดตันด้วยตนเองได้สำเร็จ จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์เพิ่มเติม ซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถในการรักษาภาวะดังกล่าวได้ด้วยการใช้ความร้อนและความเย็น การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง   การนวดเต้านม การติดเทปแบบยืด และการให้คำแนะนำ ในการป้องกันและจัดการกับภาวะท่อน้ำนมอุดตันด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

References

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2018). คลายปม นมแม่: ปัญหาเต้านม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2561. จาก https://www.thaibreastfeeding.org/page.php?id=62.

สมชาย โอวัฒนาพานิช. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จ ในการเลี้ยงลูกด้วนมแม่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2561. จาก https://www.thaibreastfeeding.org/upload/content/file/BF_King%20Narai%20Hosp(1). pdf.

Amir, L. (2014). ABM clinical protocol #4: mastitis. Breastfeeding Medicine. 9(5), 239-243.

Belang, A.Y. (2010). Therapeutic electrophysical agents; evidence behind practice. 2ed. Philladelphia , Lippincott Williams & Wilkins.

Bolman, N., Saju, L. Oganesyan, K., Kondrashova, T. & Witt, A.M. (2013). Recapturing the art of therapeutic breast massage during breastfeeding. Journal of Human Lactation. 28(3), 328-331.

Brown, D. & Langdon, C. (2014). Does Kinesio elastic therapeutic taping decrease breast engorgement in postpartum woman . Official journal of the United States Lactation Consultant Association. 5(2), 67-74.

Campbell, S.H. (2006). Recurrent plugged ducts. Journal of Human Lactation. 22(3), 340-343.

Cooper, B.B. & Kowalsky, D.S. (2015). Physical Therapy Intervention for Treatment of Blocked Milk Ducts in Lactating Women. Journal of Women's Health Physical Therapy. 39(3), 115-126.

Draper, D.O., Harris, S.T., Schulthies, S., Durrant, E., Knight, K.L. & Richard, M. (1998). Hot-pack and 1-MHz ultrasound treatments have an additive effect on muscle temperature increase. Journal of Athletic Training. (33), 21-24.

Finnerty, S., Thomason, S. & Woods, M. (2010). Audit of the use of kinesiology tape for breast oedema. Journal of Lymphoedema. 5(1), 38-44.

Giugliani, E.R. (2004). Common problems during lactation and their management. Journal de Pediatria (Rio J). 80(5 Suppl), S147-S154.

Jacobs, A., Abou-Dakn, M., Becker, K., Both, D., Gatermann, S., Gresens, R. & et al. (2013). S3-Guidelines for the Treatment of Inflammatory Breast Disease during the Lactation Period. GeburtshFrauenheilk. (73), 1202-1208.

Kase, K. Wallis, J. & Kase, T. (.2003). Clinical therapeutic applications of the Kinesio taping methods. Tokyo , Kinesio Taping Association.

Lavigne, V. & Gleberzon, B.J. (2012). Ultrasound as a treatment of mammary blocked duct among 25 postpartum lactating women: a retrospective case series. Journal of Chiropractic Medicine. (11), 170-178.

Lawrence, R.A & Lawrence, R.M. (1999). Breastfeeding : a guide for the medical profession. 6ed. Philadelphia , Elsevier Mosby.

Li, R., Fein, S.B., Chen, J. & Grummer-Strawn, L.M. (2008). Why mothersstop breastfeeding: mothers' self-reported reasons for stoppingduring the first year. Pediatrics.122(suppl), S69-S76.

Low, J. & Reed, A. (2000). Electrotherapy Explained : Principle and Practice. London: Butterworth Heinemann.

Leung, S.S.F. (2016). Breast pain in lactating mothers. The Hong Kong Medical Journal. 22, 341-346.

Martin, M.L., Hernandez, M.A., Avendano, C., Rodriguez, F. & Martinez, H. (2011). Manual lymphatic drainage therapy in patient with breast cancer related lymphedema. BMC Cancer. 9(11), 94.

Mangesi, L. & Zakarija-Grkovic, I. (2016). Treatments for breast engorgement during lactation. Cochrane Database of Systematic Reviews. (6), 1-34.

Mclachlan, Z., Milne, E.J., Lumley, J. & Walker, B.L. (1991). Ultrasound treatment for breast engorgement: A randomised double blind trial. Australian Physiotherapy. 37(1), 23-28.

Priyanka, P., Basavaraj, C., Ramannavar, A., Kurhade, G., Kurhade, A., Justiz-Vaillant, A. & et al. (2016). Comparative effect of ultrasound therapy with conventional therapy on breast engorgement in immediate post-partum mothers: A randomized controlled trial. Integrative Molecular Medicine. 3(2), 553-558.

Robson, B.A. (1990). Breast Engorgement in Breastfeeding Mothers. thesisCase Western Reserve University.

Schwartz, K., D'Arcy, H., Gillespie, B., Bobo, J., Longeqy, M. & Foxman, B. (2002). Factors associated with weaning in the first 3months postpartum. The Journal of Family Practice. 51(5), 39-444.

Tsai, H.J., Hung, H.C., Yang, J.L., Huang, C.S., &Tsauo, J. Y. (2009). Could Kinesio tape replace the bandage in decongestive lymphatic therapy for breast-cancer-related lymphedema? A pilot study". Supportive Care for Cancer. 17(11), 1353-1360.

Witt, A.M., Bolman, M., Kredit, S. & Vanic, A. (2016). Therapeutic Breast Massage in Lactation for the Management of Engorgement, Plugged Ducts, and Mastitis. Journal of Human Lactation. 32(1), 123-131.

World Health Organization. (2000). Mastitis: Causes and Management. Geneva : World Health Organization.

World Health Organization. (2003). Global strategy for infant and young child feeding. Geneva, World Health Organization.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30