อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อประสิทธิภาพ การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พรธิดา สีคำ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

ตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยง, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล ใช้แบบสุ่มตัวอย่าง แบบง่ายกับผู้บริหารจำนวน 218 คน ที่ทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อัตราการตอบกลับ 84.82%) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละและค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีการถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัย  

          จากการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงมีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบภายใน ผู้ตอบแบบสอบถามเน้นกระบวนการปฏิบัติงานประกอบด้วยการวางแผนการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงผู้ตอบแบบสอบถามเน้นการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2550). การบริหารจัดการกับความเสี่ยง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2560). ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. [ออนไลน์].สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2560, จาก http://www.set.or.th.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 13.กรุงเทพฯ: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, หสม.

บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. มหาสารคาม : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ผกามาศ มูลวันดี. (2553). ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บช.ม.มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พรตพร อาฒยะพันธ์. (2550). ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บช.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

รณธรรมขาวประทุม. (2552). ผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานและความเชื่อมั่นของลูกค้าของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยวิทยานิพนธ์ บช.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วิรัช สงวนวงศ์วาน. (2531). การบริหารครบวงจร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แมสพับลิชชิ่ง,สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย. (2547). มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน.กรุงเทพฯ: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย.

สุวิมล ติรกานันท์. (2548). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัณณ์ชญาณ์ โสดา. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บช.ม. มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31